CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی دیدگاه مدیران نسبت به مفهوم ارتقاء کیفیت سلامت براساس مدل حاکمیت بالینی

عنوان مقاله: بررسی دیدگاه مدیران نسبت به مفهوم ارتقاء کیفیت سلامت براساس مدل حاکمیت بالینی
شناسه (COI) مقاله: JR_PSJ-12-3_004
منتشر شده در مجله علمی پژوهان در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

بابک معینی - دانشیار آموزش بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و گروه بهداشت عمومی ، دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران
رضا شهرآبادی - دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران
جواد فردمال - استادیار دانشکده بهداشت، گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
مهناز خطیبان - استادیار دانشکده پرستاری ومامایی،گروه داخلی و جراحی، دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه و هدف: امروزه پذیرش کیفیت، در مدیریت سازمان ها اهمیت یافته و روش های متنوعی جهت ارتقاء کیفیت مراقبت های سلامت تا به امروز بکار گرفته شده است که از میان این روش ها، حاکمیت بالینی برای نخستین بار مطرح شد. هدف از این مطالعه بررسی دیدگاه مدیران بیمارستان ها از مفهومارتقاء کیفیت مراقبت های سلامت بر اساس مدل حاکمیت بالینی در بیمارستان های شهر همدان بود.روش کار: این مطالعه از نوع پژوهش های توصیفی - تحلیلی بود که در سطح بیمارستان های شهر همدان در سال 1391 انجام شد. برای بررسی آگاهی و نگرش مدیران در این مطالعه از پرسشنامه تعدیل یافته CGAQ استفاده شد. این پرسشنامه شامل 14 سوال در مورد آگاهی و 15 سوال در مورد نگرش مدیران در زمینه ارتقاء کیفیت خدمات بر اساس اصول حاکمیت بالینی می باشد. با توجه به تعداد مدیران، مترون ها، سوپروایزران و سرپرستاران هر یک از بیمارستان های مربوطه، تعداد افراد مورد بررسی که با تعداد جامعه پژوهش برابر بود 96 نفر برآورد شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون های توصیفی - تحلیلی استفاده شد. نتایج: در این مطالعه کمترین میزان آگاهی از مفهوم ارتقاء کیفیت بر اساس اصل مدیریت خطر بود. همچنین بیشتر مدیران نسبت به ارتقاء کیفیت مراقبتهای سلامتی بر اساس اصول حاکمیت بالینی نگرش متوسطی داشتند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به آگاهی کم مدیران از مفهوم ارتقاء کیفت بر اساس اصول حاکمیت بالینی خصوصا در زمینه مدیریت خطر، ایجاد برنامه های مدیریتی و آموزشی تخصصی در زمینه مدیریت خطر پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی:
مدیران بیمارستان ،حاکمیت بالینی ،ارتقاء کیفیت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_PSJ-JR_PSJ-12-3_004.html