CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله رابطه بین عملکرد اندام فوقانی با کیفیت زندگی در کودکان مبتلا به فلج مغزی مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر تهران در سال 1392

عنوان مقاله: رابطه بین عملکرد اندام فوقانی با کیفیت زندگی در کودکان مبتلا به فلج مغزی مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر تهران در سال 1392
شناسه (COI) مقاله: JR_PSJ-13-3_006
منتشر شده در مجله علمی پژوهان در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

منصور نوری - دانشجوی کارشناسی ارشد کار درمانی، گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،تهران، ایران
ابراهیم پیشیاره - استادیار علوم اعصاب شناختی، گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
سید علی حسینی - دانشیار کاردرمانی، گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، تهران ،ایران
نازیلا اکبر فهیمی - دانشجوی دکتری تخصصی کار درمانی، گروه کار درمانی ،دانشگاه علوم بهزیستیو توانبخشی ،تهران ،ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه: با توجه به شایع بودن اختلال عملکرد اندام فوقانی در فلج مغزی و نقش این عامل در کارکردهای آموزشی و مشارکت در فعالیت های مهارت های روزمره زندگی کودکان، عاملی موثر در کیفیت زندگی آنها می باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین عملکرد اندام فوقانی با کیفیت زندگی در کودکان مبتلا به فلج مغزی مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر تهران در سال 1392 انجام شد. روش کار در این پژوهش مقطعی 50 کودک مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از مراکز کار درمانی رشد شهر تهران در سال 1392 انتخاب شدند. آزمون کیفیت مهارت های اندام فوقانی توسط ارزیاب و پرسشنامه کیفیت زندگی مخصوصی کودکان فلج مغزی توسط والدین تکمیل گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری گام به گام و به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 19 استفاده شد. یافتهها: نتایج نشان داد که بین مولفه های عملکرد اندام فوقانی با تمام مولفه های کیفیت زندگی رابطه معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد به ترتیب 35 درصد از واریانس نمره مولفه ی رفاه و پذیرش اجتماعی (0/001 > P)، 53 درصد مولفه ی مشارکت و سلامت جسمانی (0/001 > P)، 41 درصد مولفه ی کار کرد (01/ 0 > P)، 28 درصد مولفه ی رفاه هیجانی (0/001 > P)، 29 درصد مولفه ی دارد و نارضایتی از ناتوانی (0/001 > P) توسط متغیر های عملکرد اندام فوقانی تبیین می شود. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از این است که داشتن سطح بالایی از عملکرد اندام فوقانی مترادف با بهره وری از کیفیت بالاتری از سطح کیفیت زندگی و حیطه های مختلف آن می باشد. بنابراین می توان با برنامه ریزی و استدلال بالینی باهدف ارتقای عملکرد اندام فوقانی بتوان کیفیت زندگی این کودکان را بهبود بخشید.

کلمات کلیدی:
کیفیت زندگی، کودکان ،فلج مغزی، اندام فوقانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_PSJ-JR_PSJ-13-3_006.html