CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان، تکانش گری و برون گرایی در گرایش اعتیاد به اینترنت دانشجویان دانشگاه ارومیه در سال 93

عنوان مقاله: نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان، تکانش گری و برون گرایی در گرایش اعتیاد به اینترنت دانشجویان دانشگاه ارومیه در سال 93
شناسه (COI) مقاله: JR_PSJ-14-1_001
منتشر شده در مجله علمی پژوهان در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

سهراب امیری - دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی عمومی، دانشگاه ارومیه، ایران
فیروزه سپهریان آذر - دانشیار روان شناسی تربیتی، دانشگاه ارومیه،ایران
کبری ناصری تمرین - دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی ، دانشگاه ارومیه، ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه: اعتیاد به اینترنت به عنوان حیطه نوین آسیب شناسی روانی ظهور یافته است. استفاده بیش از حد از اینترنت تبدیل به گردد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر تعیین نقش راهبردهای نظام جویی شناختی هیجان، تکانشگری و برون گرایی در گرایش اعتیاد به اینترنت دانشجویان دانشگاه ارومیه در سال 1393 بود. روش کار پژوهش حاضر از نوع مقطعی بود. از بین دانشجویان دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 94-93 تعداد 290 نفر از آنها بر اساس نمونه گیری طبقهای انتخاب شدند. پرسش نامه اعتیاد به اینترنت یانگ، راهبردهای نظام جویی شناختی هیجان، مقیاس تکانشگری و برون گرایی بین شرکت کنندگان پژوهش توزیع شد تا پاسخ دهند. دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 و آزمون های ضریب | همبستگی، تحلیل رگرسیون چند گانه همزمان مورد تحلیل قرار گرفتند. یافتهها: نتایج بیانگر این بود که همبستگی منفی معناداری بین راهبردهای نظام جویی شناختی هیجان و اعتیاد به اینترنت (0/001 > P) وجود دارد و تنها در مورد دو مولفه ملامت خویشتن و فاجعه سازی رابطه معنادار نبود (0/05 <P). همچنین هر سه متغیر راهبردهای نظام جویی شناختی هیجان، تکانشگری و برون گرایی در معادله رگرسیون قادر به پیش بینی اعتیاد به اینترنت بودند (0/001 > P). نتیجه گیری: راهبردهای نظام جویی شناختی هیجان و تکانشگری و هم چنین صفت شخصیتی برون گرایی اهمیت ویژهای در تبیین اعتیاد به اینترنت داشته و هر یک می توانند نقش موثری در گرایش به سمت درگیری در رفتارهای اینترنتی داشته باشند.

کلمات کلیدی:
اعتیاد به اینترنت، برون گرایی، تکانشگری،راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_PSJ-JR_PSJ-14-1_001.html