CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی اپیدمیولوژیک شپش سر در فصل پاییز در دانش آموزان شهرستان پاکدشت، سال 1392

عنوان مقاله: بررسی اپیدمیولوژیک شپش سر در فصل پاییز در دانش آموزان شهرستان پاکدشت، سال 1392
شناسه (COI) مقاله: JR_PSJ-14-1_007
منتشر شده در مجله علمی پژوهان در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

بهروز داوری - دانشیار گروه حشره شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان ایران
محسن کولیوند - دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی، مرکز پژوهش دانشجویان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران
علی پورمحمدی - مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران
علی فرامرزی گوهر - دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه: با وجود پیشرفت سطح بهداشت هنوز شپش های انسانی به عنوان یک چالش بهداشتی مطرح هستند. شپش می تواند بیماری های مختلفی نظیر تب راجعه اپیدمیک، تیفوس اپیدمیک و تب سنگر را به انسان منتقل نماید. مطالعه حاضر به منظور تعیین عوامل موثربر شپش سر در دانش آموزان شهرستان پاکدشت تهران در پاییز سال 92 انجام شد.روش کار این مطالعه یک بررسی توصیفی - تحلیلی از نوع مقطعی می باشد. از میان تمامی دانش آموزان پس از بررسی از نظر آلودگی به پدیکولوزیس تعداد 678 دانش آموز مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات استخراج شده با استفاده از آزمون کای دو و نرم افزار SPSSنسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: از مجموع 53732 دانش آموز در مقاطع مختلف 556 نفر (82 درصد) از دانش آموزان آلوده دختر و 122 نفر (18 درصد)از دانش آموزان پسر بودند. بین میزان آلودگی و جنسیت دانش آموزان اختلاف معناداری وجود داشت (0/001 > P). همچنین نتایج نشان داد که میزان آلودگی به طور معناداری در دانش آموزان مقطع ابتدایی (73/1 درصد) نسبت به سایر مقاطع بیشتر بود(0/03 =P). از طرفی بین تحصیلات مادر دانش آموزان و میزان آلودگی اختلاف معناداری وجود داشت (0/04 =P). نتیجه گیری: نتایج نشان میدهد آلودگی به شپش سر هنوز به عنوان یک مشکل اساسی به عواملی از جمله وضعیت اقتصادی، آموزش کم و... بستگی دارد و حل این معضل که در ارتباط با مسایل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بوده نیازمند مشارکت ارگانمختلف : آموزش و پرورش،وزارت بهداشت ،دانش آموزان و خانواده آنان خواهد بود.

کلمات کلیدی:
پدیکولوزیس، دانش آموزان، پاکدشت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_PSJ-JR_PSJ-14-1_007.html