CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزشیابی کارگاه های آموزشی مرکز پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان از دیدگاه دانشجویان شرکت کننده در سال 1394

عنوان مقاله: ارزشیابی کارگاه های آموزشی مرکز پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان از دیدگاه دانشجویان شرکت کننده در سال 1394
شناسه (COI) مقاله: JR_PSJ-14-3_001
منتشر شده در مجله علمی پژوهان در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

مریم افشاری - دانشجوی دکتری تخصصی آموزش بهداشت، مرکز پژوهش دانشجویان، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران
سعید یزدی راوندی - دانشجوی دکتری تخصصی علوم رفتاری،مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد رودهن ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، رودهن، تهران
علیرضا زمانی - استاد ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران
فاطمه فدایی - دانشجوی پزشکی، مرکز پژوهش دانشجویان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه: مرکز پژوهشی دانشجویان، نقش مهمی در جهت کارایی و بالندگی آموزشی و پژوهشی دانشجویان دانشگاه دارد. جهت تضمین کیفیت و ارتقای این مرکز می توان از فرآیند ارزشیابی استفاده کرد. بنابراین این مطالعه با هدف ارزشیابی کارگاه های آموزشی مرکز پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان از دیدگاه دانشجویان شرکت کننده صورت گرفت. روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی بر روی 284 دانشجوی شرکت کننده در کارگاه های مرکز پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1394 که به روش سرشماری وارد مطالعه شدند انجام گرفت. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه خود ساخته که شامل مشخصات پاسخگویان و گویه های اصلی بود، صورت گرفت. تحلیل داده ها با استفاده آزمون های ANOVA، تی مستقل و با نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام گرفت. یافتهها: نتایج این مطالعه نشان داد، تعداد دانشجویانی که وضعیت کارگاه ها را ضعیف گزارش داده اند، بسیار کم و اکثریت دانشجویان وضعیت برگزاری کارگاه ها را در گویه مدیریت گردانندگان، گویه ی مهارت مدرسین و گویه ی دانشجویان خوب ارزشیابی کرده اند. بین امتیازات گویه ها و تجربه قبلی شرکت و وضعیت اقامت دانشجویان در کارگاه ها ارتباط آماری معنادار مشاهده نگردید (0/05 <P). اما بین امتیازات سه گویه از کارگاه ها و رشته تحصیلی، ترم تحصیلی و دانشکده دانشجویان ارتباط آماری معناداری وجود داشت (05/ 0 > P). نتیجه گیری: نظر به اهمیت و نقش ارزشیابی های دانشجویی از کارگاه های آموزشی، پیشنهاد می گردد، مطالعه ای جامع در سطح دانشگاههای علوم پزشکی با هدف ارزشیابی کارگاه ها و ارتقاء کمی و کیفی آنان به صورت گسترده صورت گیرد.

کلمات کلیدی:
ارزشیابی،دانشجویان، کارگاه های آموزشی، مرکز پژوهش دانشجویان،همدان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_PSJ-JR_PSJ-14-3_001.html