CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مقایسه اثربخشی روشهای درمانی حساسیت زدایی از طریق پردازش مجدد حرکات تعقیبی چشم و روش درمانی شناختی – رفتاری بر کاهش علائماختلال استرس پس از سانحه در جانبازان جنگ تحمیلی

عنوان مقاله: مقایسه اثربخشی روشهای درمانی حساسیت زدایی از طریق پردازش مجدد حرکات تعقیبی چشم و روش درمانی شناختی – رفتاری بر کاهش علائماختلال استرس پس از سانحه در جانبازان جنگ تحمیلی
شناسه (COI) مقاله: JR_TEB-2-4_004
منتشر شده در فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

علیرضا نیکمراد - روانشناس بالینی، مرکز علوم رفتاری و مرکز جامع اعصاب و روان، تهران، ایران- نویسنده مسئول
عبدالله سلطانی نژاد - مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران
جعفر انیسی - مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران
هادی پناهی - کارشناس ارشد، روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن ،تنکابن، ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه: هدف از پژوهش حاضرتعیین مقایسه اثربخشی روش های درمانی حساسیت زداییاز طریق حرکات تعقیبی چشم و پردازش مجدد و روش درمانی شناختی – رفتاری بر کاهش علایماختلال استرس پس از سانحه است.مواد و روش ها: جامعه مورد نظر در این پژوهش را 400 نفر از جانبازان دوران دفاع مقدسمراجعه کننده به بهدار ی های نظامی مورد تشکیل دادند. نمونه پژوهش حاضر 200 نفر بود که به طورتصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه pcl پاسخ دادند. از میان 80 نفری که از پرسشنامه (PCL) نمرهحد نصاب را کسب کرده بودند تعداد 45 نفر به تصادف انتخاب و در 3 گروه؛ دو گروه آزمایش و یکگروه کنترل را تقسیم شدند. یکی از گروه های آزمایش 8 جلسه درمان شناختی - رفتاری و گروه دیگر8 جلسه درمان پردازش مجدد حرکات تعقیبی چشم را دریافت نمودند. پس از پایان جلسات درمان، ازتمامی شرکت کنندگان تست های پس آزمون گرفته شد. داده های حاصل با استفاده از روش تحلیلکوواریانس (ANCOVA) در نرم افزار SPSS16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: یافته ها نشان داد بین میانگین اختلال استرس پس ازسانحه گروه حرکات تعقیبی چشم بامیانگین اختلال استرس پس از سانحه گروه شناختی - رفتاری تفاوت معنادار وجود دارد. همچنینمشاهده شد که تفاوت معناداری میان گروه کنترل و گروه درمانی شناختی - رفتاری و همچنین گروهحرکات تعقیبی چشم به لحاظ میانگین اختلال استرس پس از سانحه وجود دارد (P<0/05).نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد روش های درمانی حساسیت زدایی از طریق حرکاتتعقیبی چشم و پردازش مجدد وروش درمانی شناختی - رفتاری بر کاهش علائم اختلال استرس پس ازسانحه موثر بوده و روش حرکات تعقیبی چشم و پردازش مجدد از روش درمانی شناختی - رفتاریموثرتر می باشد.

کلمات کلیدی:
درمان شناختی - رفتاری، ، حساسیت زدایی از طریق پیردازش مجیدد حرکیات تعقیبیی چشم، اختلال استرس پس از سانحه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_TEB-JR_TEB-2-4_004.html