CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارتباط هوش معنوی با فرسودگی شغلی و برخی متغیرهای جمعیت شناسی در کارکنان ناجا

عنوان مقاله: ارتباط هوش معنوی با فرسودگی شغلی و برخی متغیرهای جمعیت شناسی در کارکنان ناجا
شناسه (COI) مقاله: JR_TEB-3-2_007
منتشر شده در فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیدعلی اکبر رفاهی - کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، بیمارستان نبی اکرم (ص)، زاهدان، ایران
عباس عبادی - دانشیار، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)، تهران، ایران
رضا یعقوبی - کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، بیمارستان نبی اکرم (ص)، زاهدان، ایران
محمد پورابراهیمی - کارشناس ارشد، پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران- نویسنده مسئول

خلاصه مقاله:
مقدمه: امروزه معنویت در سازمان، قاعده نوپایی است که می تواند نیروی قدرتمند و ژرف را برای زندگی افراد به ارمغان آورد. این نیروی قدرتمند زمانی حاصل خواهد شد که زندگی کاری با زندگی معنوی کارکنان پیوند بخورد. این مطالعه با هدف بررسی میزان هوش معنوی و ارتباط آن با ابعاد فرسودگی شغلی و متغیرهای جمعیت شناختی انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی- همبستگی بر روی 350 نفر از کارکنان ناجا استان سیستان و بلوچستان انجام شد. انتخاب افراد به روش نمونه گیری در دسترس انجام گردید. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه هوش معنوی و پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاش با سه حیطه اصلی (خستگی هیجانی، مسخ شخصیت، احساس کفایت شخصی) استفاده شد. داده ها با نرم افزار SPSS 17 از جهت آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین و انحراف معیار هوش معنوی 14/42±139/30 بود. میان هوش معنوی تنها با دو بعد خستگی هیجانی و مسخ شخصیت ارتباط معنی دار آماری وجود داشت (P=0/032)؛ اما این ارتباط با بعد احساس کفایت شخصی دیده نشد. از بین ویژگی های جمعیت شناختی نیز تنها بین تأهل، سن و رضایت شغلی با هوش معنوی ارتباط معنی دار آماری وجود داشت (P<0/05)؛ ولی بین سابقه خدمت، تحصیلات، رضایت از درآمدی با هوش معنوی رابطه معنی داری به دست نیامد (P>0/05). نتیجه گیری: برخورداری از هوش معنوی بالا می تواند بهبود فرسودگی شغلی را به دنبال داشته باشد؛ بنابراین توجه بیشتر مدیران و مسئولان مربوطه به آموزش و بهبود این مقوله درکارکنان پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی:
هوش معنوی، فرسودگی شغلی، ویژگی های جمعیت شناختی، نیروی انتظامی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_TEB-JR_TEB-3-2_007.html