CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله موانع اجرای برنامه استراتژیک از دیدگاه مدیران بیمارستان های نظامی و غیرنظامی کرمان

عنوان مقاله: موانع اجرای برنامه استراتژیک از دیدگاه مدیران بیمارستان های نظامی و غیرنظامی کرمان
شناسه (COI) مقاله: JR_TEB-5-1_005
منتشر شده در فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

احمد عامریون - دانشیار، گروه مدیریت و خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز حقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران
مصطفی شهابی نژاد - دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت و خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران- نویسنده مسئول
علیرضا غیاثی - پزشک عمومی، بیمارستان سیدالشهداء (ع)، کرمان، ایران
سمیه سلطانی پورشیخ - کارشناس پرستاری، واحد بهبود کیفیت، بیمارستان سیدالشهداء (ع)، کرمان، ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه: بیمارستان ها برای بالا بردن کیفیت مراقبت های بهداشتی و ک اهش زمان و هزینه در ارائه مراقبت های بهداشتی بایستی از یک برنامه استراتژیک پیروی نمایند. اجرای استراتژی ها در بیمارستان ها به سهولت امکان پذیر نبوده و مدیران بیمارستان ها برای اجرای آنها، موانعی بر سر راه خود دارند. هدف از انجام این پژوهش شناسایی موانع اجرای برنامه استراتژیک در بیمارستان های نظامی و غیرنظامی شهر کرمان می باشد. مواد و روش ها: این پژوهش به صورت توصیفی- مقطعی در سال 1393 بر روی مدیران ارشد، میانی و اجرایی سه بیمارستان غیرنظامی منتخب و هر سه بیمارستان نظامی کرمان انجام شده است. تعداد کل نمونه ها 25 نفر بود ک به صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار مورد ا ستفاده در این تحقیق، پرسشنامه و مشتمل بر دو قسمت که قسمت اول شامل اطلاعات دموگرافیک و قسمت دوم شامل چهار حیطه عوامل انسانی، عوامل فرایندی، عوامل ساختاری، عوامل نهادی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با SPSS 21 انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که موانع اجرای برنامه استراتژی در بیمارستان های نظامی و غیرنظامی به ترتیب مرتبط با عوامل ساختاری، انسانی، فرایندی و نهادی می باشد. بین موانع اجرای استراتژی ها در بیمارستان های نظامی و غیرنظامی اختلاف معناداری وجود نداشت. (P>0/05). نتیجه گیری: عوامل ساختاری، مهمترین مانع در عدم اجرای استراتژی در بیمارستان ها می باشند و مدیران بایستی ساختارها را با استراتژی های مراکز درمانی تحت مدیریت خود هماهنگ نمایند.

کلمات کلیدی:
مدیریت استراتژیک، برنامه استراتژیک، اجرای استراتژی، مدیران، بیمارستان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_TEB-JR_TEB-5-1_005.html