CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی حذف رنگ بازی قرمز 18 با استفاده از بیوفیلم تشکیل شده بربستر گرانول باگاس در راکتور هوازی پیوسته

عنوان مقاله: بررسی حذف رنگ بازی قرمز 18 با استفاده از بیوفیلم تشکیل شده بربستر گرانول باگاس در راکتور هوازی پیوسته
شناسه (COI) مقاله: JR_WWJ-26-99_010
منتشر شده در مجله آب و فاضلاب در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

فردوس کردمصطفی پور - دانشیار گروه بهداشت محیط ،عضو مرکز تحقیقات ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران
ادریس بذر افشان - دانشیار ،گروه بهداشت محیط ،عضو مرکز تحقیقات ارتقای سلامت ،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،ایران
آمنه اسکندری تربقان - دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران
حمیده اکبری - دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

خلاصه مقاله:
رنگها یکی از مهم ترین آلایندههای موجود در فاضلاب صنایع نساجی بوده و غالبا سمی، سرطان زا، جهشزا و غیر قابل تجزیه بیولوژیک هستند. این مطالعه با هدف بررسی کارایی حذف رنگ بازی قرمز 18 با استفاده از بیوفیلم تشکیل شده بر بستر گرانول با گاسی در راکتور هوازی پیوسته انجام پذیرفت. این مطالعه از نوع تجربی - آزمایشگاهی بود که اثر متغیرهای غلظت رنگ (200 تا 30 میلی گرم در لیتر)، زمان ماند هیدرولیکی (8 تا 2 ساعت)، غلظت BOD 100 تا 200 میلی گرم در لیتر بر کارایی حذف رنگ بازی قرمز 18 و همچنین ضرایب سینتیکی در راکتور هوازی بررسی شد. نتایج نشان داد که حداکثر کارایی حذف رنگ در غلظت اولیه 30 میلی گرم در لیتر برابر 90 درصد در زمان ماند هیدرولیکی 8 ساعت بود که در BOD ورودی 200 میلی گرم در لیتر کارایی حذف رنگ برابر 89 درصد به دست آمد. ضریب حداکثر سرعت مصرف سوبسترا (K) در بار آلی BOD مساوی 100 و 200 میلی گرم در لیتر به ترتیب 0/23 و 1/61، ثابت نیم سرعت واکنشی )Ks( در بار آلی BOD مساوی 100 و 200 میلی گرم در لیتر به ترتیب برابر 85/ 66 و 19/39 به دست آمد. همچنین ضرایب خودتخریبی (Kd) در BOD ورودی مساوی 100 و 200 میلی گرم در لیتر به ترتیب برابر 0/35، 0/5 و ضریب حداکثر سرعت ویژه رشد توده زیستی (mm) به ترتیب برابر 83/39 و 6/37 محاسبه شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بیوفیلم تشکیل شده بر بستر گرانول با گاسی در راکتور هوازی پیوسته، کارایی خوبی در حذف رنگ بازی قرمز 18 دارد.

کلمات کلیدی:
رنگ بازی قرمز 18، بیوفیلم، با کاسی، راکتور هوازی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_WWJ-JR_WWJ-26-99_010.html