CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه تعهد سازمانی و امنیت شغلی درکارکنان دانشگاه های پیام نور استان مازندران

عنوان مقاله: بررسی رابطه تعهد سازمانی و امنیت شغلی درکارکنان دانشگاه های پیام نور استان مازندران
شناسه (COI) مقاله: KNOWLEDGEBASE02_057
منتشر شده در دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

بهاره ولی پور - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
حجت اله حاتمیان - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
عبدالله رضائی - مدیریت منابع انسانی

خلاصه مقاله:
در سال های اخیر تعهد سازمانی موضوعی است که توجه بسیاری از سازمان ها و محققان مدیریت را به خود جلب کرده است. تعهد سازمانی می تواند محرک رفتاری خوبی برای کارکنان در محیط کار باشد. تعهد سازمانی یکی از موضوعاتی است که می باید در سازمان مورد توجه قرار گیرد از سوی دیگر امنیت شغلی کارکنان در فضای کنونیمحیطی می تواند به نوعی با تعهد سازمانی در ارتباط باشد لذا در این تحقیق به بررسی رابطه تعهد سازمانی و امنیت شغلی پرداخته شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات پژوهش توصیفی از شاخه همبستگی می باشد . جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کارکنان دانشگاه های پیام نور استان مازندران می باشد برای محاسبه ی حجم نمونه از آنجا که حجم جامعه مورد مطالعه 470 نفر می باشد یک نمونه 210 نفری با تکیه بر فرمول کوکران در نظر گرفته شده است. همچنین روش نمونه گیری انتخابی احتمالی از نوع تصادفی ساده می باشد.ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه بوده که ویژگی های روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از روش های آماری توصیفی به منظور بررسی نمونه انتخابی و از آمار استنباطی به منظور آزمون فرضیه های آماری استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها آزمون همبستگی و رگرسیون می باشد.از آنجا که متغیر های تحقیق نرمال می باشد ضریب همبستگی انتخابی ضریب همبستگی پیرسون می باشد.به طور کلی نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق که با استفاده از آزمون همبستگی عملیاتی شده است نشان می دهد،بین اجزای سازنده تعهد سازمانی که شامل تعهد عاطفی ،تعهد تکلیفی ، تعهد مستمر و امنیت شغلی رابطه وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که تعهد مستمر بیشترین تاثیر را بر امنیت شغلی دارد.

کلمات کلیدی:
تعهد عاطفی ، تعهد تکلیفی ، تعهد مستمر ، امنیت شغلی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-KNOWLEDGEBASE02-KNOWLEDGEBASE02_057.html