CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی مقایسهای تاثیر مشارکت در فعالیتهای ورزشی بر عزت نفس و خودکارآمدی معلمان مرد و زن آموزش و پرورش ناحیه دو شهرکرد

عنوان مقاله: بررسی مقایسهای تاثیر مشارکت در فعالیتهای ورزشی بر عزت نفس و خودکارآمدی معلمان مرد و زن آموزش و پرورش ناحیه دو شهرکرد
شناسه (COI) مقاله: KPIP10_137
منتشر شده در دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

سروش صیفی - کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
میترا سالک - کارشناس آموزش ابتدایی، شاغل در آموزش و پرورش ناحیه2 شهرکرد،
سیدموسی حسینی - کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، مدیر موسسه آموزشی استعادهای برتر علامه حلی شهرکرد،
هادی بهارلویی - کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، مدرس دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد،

خلاصه مقاله:
مشارکت مردم در فرآیند توسعه از مرحله تصمیمگیری تا اجرا؛ یکی از موثرترین راههای رسیدن به توسعه پایداراست. رفتار و کنش ورزشی بیانگر الگوی خاصی از رفتار اجتماعی است که مبتنی بر مجموعه نگرش ها، ارزش ها، ایستارها، هنجارها، فرهنگ، آداب و رسوم، نظام ارزشی در نهایت سبکزندگی یک جامعه پویا است. مشارکت نیز نوعی کنش هدفمند در فرآیند تعاملی بین کنشگر و محیط اجتماعی او در جهت نیل به اهداف معین و بهگونهای آگاهانه و جمعی با در نظرداشتن اهداف مشخص که منجر به سهیم شدن در منابع و منافع اجتماعی میشود بهشمار می رود. هم چنین از شاخصهای توسعه فرهنگd و توسعه اجتماعی ، توسعه سیاسی در کشورها تلقی میشود(صیفی و همکاران، 1393؛ (عزت نفسنیز یکی از این ویژگیهای بسیار مهم انسان است که از تعامل اجتماعی و فعالیت بدنی متاثر میگردد.عزت نفس احساس ارزش، درجه تایید، تاکید، پذیرش و ارزشمندی است که شخص نسبت به خود دارد(8 .(این ویژگی شخصیتی نتیجه زندگی اجتماعی و ارزشهای آن است و یکی از مهمترین جنبههای شخصیت و تعیینکننده ویژگیها ی رفتاری انسان است. عزت نفس متاثر از عوامل درونی و بیرونی است. منظور از عوامل درونی، عوامل ی است که خود شخص آن را ایجاد میکند مانند نظرات، باورها و اعمال یا رفتار فرد، در حالی که عوامل بیرون ی شامل کلیه عوامل محیطی میباشندبه طور کلی، فعالیت بدنی و ورزش سبب ایجاد احساس کفایت و کارایی در فرد شده و منجر به مجموعه آثار و مقالات برگزیده دهمین کنگره پیشگامان پیشرفتافزایش عزت نفس میشود از دیگر ویژگیهای شخصیتی مرتبط با رشد اجتماعی و عزت نفس، که تحت ت اثیر1 فعالیت ورزشی قرار میگیرد، خودکارآمدیاست خودکارآمدی با باورهای شخص در مورد تواناییاش در انجام موثرامور ارتباط دارد و از منابع مختلفی از جمله پیروزیها و شکستهای فرد، مشاهده موفقیت یا شکست افراد ی که شب یهبه او هستند و ترغیب کلامی تاثیر میپذیرد.

کلمات کلیدی:
مشارکت، فعالیت ورزشی، عزت نفس، رشد اجتماعی، خودکارآمدی، فرهنگیان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-KPIP10-KPIP10_137.html