CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی وضعیت موجود راهبردهای مدیریت دانش در بین فرهنگیان و ارایه راهکارهایی در این زمینه

عنوان مقاله: ارزیابی وضعیت موجود راهبردهای مدیریت دانش در بین فرهنگیان و ارایه راهکارهایی در این زمینه
شناسه (COI) مقاله: KPIP10_236
منتشر شده در دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

احمد ملکی پور - دانشجو دکتری برنامه ریزی درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران
هادی غلامی - دانش آموخته کارشناسی ارشد فلسفه هنر دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
هدف این پژوهش ارزیابی وضعیت موجود راهبردهای مدیریت دانش در بین فرهنگیان منطقه دهلران است. روش: این تحقیق توصیفی- پیمایشی میباشد. جامعه آماری متشکل از 881 نفر از فرهنگیان منطقه دهلران در سال 93 است که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و کرجسی 267 نفر تعیین شد و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای 134مرد و 133 زن انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته و میزان آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با بررسی نظر متخصصان موضوعی موردبررسی قرار گرفت و تایید شد. بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از آزمون کلموگروف اسمیرنف و از T مستقل تک نمونهای استفاده شده است. یافتهها: نتایج نشان داد که بهطورکلی وضعیت راهبردهای مدیریت دانش در بین فرهنگیان منطقه دهلران در سطحی پایینتر از حد متوسط است، بدینصورت که راهبردهای ایجاد دانش و ثبت دانش در بین فرهنگیان منطقه دهلران در سطحی نسبتا0 مطلوب، ولی راهبردهای پالایش دانش، اشاعه دانش و کاربرد دانش در سطحی پایینتر از حد مطلوب است. نتیجهگیری: در راستا تسریع چرخه مدیریت دانش در بین فرهنگیان برای بهبود و اثربخشی فرایندهای تربیتی در نظام آموزشی ضروری ست که مسیولین و دستاندرکاران مربوطه اقدامات لازم را به عملآورند.

کلمات کلیدی:
راهبردهای مدیریت دانش، اشاعه دانش، کاربرد دانش، آموزش وپرورش، فرهنگیان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-KPIP10-KPIP10_236.html