CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله طراحی و تولید درسافزار شبیهساز جعبه اعداد بر اساس رویکرد شناختگرایی و تاثیرآن بر انگیزش پیشرفت مفاهیم ریاضی فراگیران پیشدبستانی

عنوان مقاله: طراحی و تولید درسافزار شبیهساز جعبه اعداد بر اساس رویکرد شناختگرایی و تاثیرآن بر انگیزش پیشرفت مفاهیم ریاضی فراگیران پیشدبستانی
شناسه (COI) مقاله: KPIP10_272
منتشر شده در دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

اکرم سنجابی - کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.
فرامرز ملکیان - استادیار گروه تکنولوژی آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

خلاصه مقاله:
هدف پژوهش حاضر طراحی درسافزار شبیهساز جعبه اعداد بر اساس رویکرد شناخت گرایی و تاثیر آن بر انگیزش پیشرفت مفاهیم ریاضی مقطع پیشدبستانی بود. جامعه آماری دانشآموزان پیشدبستانی شهرستان کرمانشاه بودند که 86 نفر از آنها از طریق روش نمونهگیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. گروه نمونه به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند . که گروه آزمایش با استفاده از نرمافزار (طراحی شده) و گروه کنترل با استفاده از روش معمول (تدریس سنتی) در مدت 9 جلسه مورد آموزش قرار گرفتند . ابزار جمعآوری دادههای پژوهش پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از پرسشنامهی استاندارد انگیزش هارتر بود. که در آغاز و انتهای آموزش به هر دو گروه (آزمایش و گواه) آزمون داده شد. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی (شاخص مرکزی و شاخص پراکندگی ) و آزمون های t و تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش از طریق درسافزار آموزشی طراحی شده بر انگیزه پیشرفت دانشآموزان به شکل معناداری تاثیرگذار است .

کلمات کلیدی:
درسافزار، شبیهساز، شناختگرایی، انگیزش پیشرفت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-KPIP10-KPIP10_272.html