CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و طرد اجتماعی بر کیفیت زندگی مورد مطالعه: زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهر پیرانشهر

عنوان مقاله: بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و طرد اجتماعی بر کیفیت زندگی مورد مطالعه: زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهر پیرانشهر
شناسه (COI) مقاله: LSOS01_040
منتشر شده در همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

محسن نیازی - استادگروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان
حسن منتظری خوش - دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی دانشگاه کاشان نویسنده مسئول
موسی سعادتی - دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی دانشگاه کاشان
نشمان دارا - دانش اموخته پژوهشگری علوم اجتماعی

خلاصه مقاله:
امروزه توجه به زنان به عنوان یک گروه مشخص درخانواده و جامعه بسیارضروری به نظر می رسد پذیرفتن این امر که زنان گروهی پویا پرتحرک و باانگیزه های فراوان می باشند میتواند درمشارکت آنان درتصمیم گیری ها و سرنوشتشان که به سرنوشت کل جامعه گره خورده است بسیارموثرافتد پژوهش حاضر نیز باهدف بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و طرداجتماعی برکیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهرپیرانشهر نوشته شدها ست روش تحقیق پژوهش حاضر ازنوع پیمایشی میباشد جامعه امارنیز مشتمل برکلیه زنان سرپرست خانوارشهر پیرانشهر می باشد که ازاین میان 50 نفربا استفاده ازجدول مورگان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند ابزار گرداوری داده ها نیز پرسشنامه می باشد و جهت براورد اعتبار و پایای آن به ترتیب ازاعتبار صوری و ضریب الفای کرونباخ استفاده شده است نتایج تحقیق نشان داد که همبستگی بین متغیرهای مستقل تحقیق مشتمل برطرد اجتماعی و سرمایه اجتماعی با متغیر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار درسطح معنی داری /01 به تایید رسید

کلمات کلیدی:
کیفیت زندگی ، سرمایه اجتماعی ، طرداجتماعی ، زنان سرپرست خانوار ، کمیته امداد امام خمینی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-LSOS01-LSOS01_040.html