CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن سال 1393

عنوان مقاله: بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن سال 1393
شناسه (COI) مقاله: LSOS01_057
منتشر شده در همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

خدیجه حاتمی پور - دکترای پرستاری، عضو هیئت علمی گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، مازندران، ایران
فلورا رحیم آقایی - استادیار گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، مازندران، ایران
دلفان ویدا - عضو هیئت علمی گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، مازندران، ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه: کیفیت زندگی مفهومی است که در سال های اخیر به واسطه نقشی که در سلامت روان افراد دارد اهمیت بسزایی یافته است. این مطالعه با هدف مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه پژوهش شامل دانشجویان سال آخر علوم پزشکی و غیر پزشکی بوده که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. تعداد 100 نمونه پرسشنامه استانداردSF36 را پرنمودند. در این مطالعه ابتدا کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دانشجویان دو گروه تعیین و سپس با هم مقایسه و ارتباط آن ها با متغیرهای فردی تعیین گردید. ابتدا با استفاده از آمار توصیفی، میزان متغیرهای دموگرافیک مشخص و سپس جهت مقایسه کیفیت زندگی دو گروه، از آزمون t مستقل و برای تعیین ارتباط آن ها با متغیرهای فردی از آزمون های آماری t و آنالیز واریانس استفاده شد یافته ها: نتایج نشان داد که کیفیت زندگی در دو گروه پزشکی و غیر پزشکی نسبتأ مطلوب بود. کیفیت کلی زندگی از بعد روانی در دو گروه معنی دار بود p=0.001 ولی در ابعاد جسمی، اجتماعی و سلامت عمومی اختلاف آماری معنی داری دیده نشد. یافته ها میزان علاقه مندی به رشته تحصیلی را در دانشجویان پرستاری خیلی کم( 52 %) و در دانشجویان حسابداری زیاد( 71 %) نشان داد. همچنین 42 درصد دانشجویان پرستاری تاحدودی نگرانی در مورد آینده شغلی داشته و تعداد زیادی %48 ) از دانشجویان حسابداری نگرانی خود را از آینده شغلی بیان نموند. نتیجه گیری: از آن جا که در آموزش پرستاری، یادگیری در محیط بالین و در ارتباط با تیم درمانی و بالین بیمار تحققمی یابد لذا لزوم توجه به ابعاد مختلف سلامتی پرستاران به ویژه پرستاران زن، به خصوص بعد روحی و روانی آنان، از جانب مسئولان و برنامه ریزان آموزشی امری انکار ناپذیر است تا با تدارک امکانات لازم و شرایط مناسب به به این امر مهم دسترسی یابد.

کلمات کلیدی:
کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-LSOS01-LSOS01_057.html