CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله پیش بینی خودکارآمدی بر مبنای سبک زندگی اسلامی در دانشجویان

عنوان مقاله: پیش بینی خودکارآمدی بر مبنای سبک زندگی اسلامی در دانشجویان
شناسه (COI) مقاله: LSOS01_098
منتشر شده در همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

لقمان ابراهیمی - هیات علمی دانشگاه زنجان

خلاصه مقاله:
خودکارآمدی به باورهای فرد درباره توانایی هایش در یادگیری یا انجام کارهای مهم در زندگی اطلاق می شوداحتمالاً به سبک زندگی افراد نیز مرتبط باشد. تحقیق حاضر، به منظور بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با خودکارآمدی در میان دانشجویان دانشگاه زنجان صورت گرفته است. روش این پژوهش، همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان دانشگاه زنجان بودند که از میان آن 124 دانشجو( 72 دختر و 52 پسر)، به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های سبک زندگی اسلامی و مقیاس خودکارآمدی پاسخ دادند. تحلیل داده ها، با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیلرگرسیون چندمتغیری انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین سبک زندگی اسلامی و نگرش های خودکارآمدی، رابطه مثبت و معناداری ،P<0/01 r=-0/76 وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که در مجموع متغیرهای سبک زندگی اسلامی به عنوان متغیرهای پیش بین 64 درصد از واریانس متغیرهای خودکارآمدی را تبیین می کنند. بنابراین، از آنجایی که سبک زندگی و بویژه سبک زندگی اسلامی با جنبه های مختلف زندگی فرد به ویژه خودکارآمدی او در ارتباط است؛ لازم است تمامی افرادی که به هر نحوی با دانشجویان ارتباط دارند اصلاح سبک زندگی اسلامی آنها را نیز مد نظر قرار دهند

کلمات کلیدی:
سبک زندگی اسلامی، خودکارآمدی دانشجویان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-LSOS01-LSOS01_098.html