CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه بین جو روانشناختی حاکم بر سازمان آموزش و پرورش با اشتیاق شغلی دبیران شهرستان شوشتر

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین جو روانشناختی حاکم بر سازمان آموزش و پرورش با اشتیاق شغلی دبیران شهرستان شوشتر
شناسه (COI) مقاله: MANAGEMENT01_060
منتشر شده در اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیف الله قراچه - دانش آموخته کارشناسی ارشد، برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
عزت دیره - استادیار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، دانشکده مدیریت آموزشی
محمد بهروزی - استادیار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، دانشکده مدیریت آموزشی

خلاصه مقاله:
در طی سال های اخیر، مطالعه و تحقیق در زمینه روانشناسی مثبت یک رویکرد بدیع را برای بسیاری از روانشناسان اجتماعی پدید آورده است. بقا و پیشرفت هر جامعه به کیفیت تعلیم و تربیتت آن بستگی دارد. و از هم پاشیدگی، تنزل و رکود هر جامعه نیز، می تواند از پیامدهای ناطلوب آموزش و پرورش در آن جامعه باشد. یک سازه مهم روانشناختی که نقش برجسته ای در افزایش اثربخشی دبیران در آموزش و پرورش دارد، اشتیاق شغلی است . ابزارهای پژوهش پرسشنامه اشتیاق شغلی سالانوا و شائوفیلی (2007) و پرسشنامه جو روانشناختی کویز و دکوتیز (1991) می باشد. این پرسشنامه دارای هشت خرده مقیاس استقلال، انسجام، اعتماد، فشار، حمایت، قدردانی، انصاف و نوآوری می باشد. هر ماده دارای یک پاسخ پنج درجه ای از کاملاً مخالف تا کاملاً موافق می باشد. با استفاده از روش آلفای کرونباخ، پایایی خرده مقیاس های بدست آمده در سطح p˂ 0/001 معنی دار است. اشتیاق شغلی با استفاده از یک پرسشنامه 17 ماده ای سالانوا و شائوفیلی (2001) استفاده شد. پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ، روایی 0/59 و پایایی 0/82 تعیین شد. حجم نمونه مورد مطالعه 200 نفر بصورت تصادفی انتخاب شد. این تحقیق در پی پاسخگویی به دو فرضیه است ، بین ابعاد جو روانشناختی (استقلال، اعتماد، انسجام، فشار، حمایت، قدردانی، انصاف و نوآوری) و اشتیاق شغلی رابطه معنی دار است. همچنی بین جو روانشناختی و اشتیاق شغلی رابطه معنی داری است. نتایج نتایج همبستگی و رگرسیون ابعاد هشت گانه نشان داد که بین مؤلفه های جو روانشناختی (استقلال، اعتماد، انسجام، فشار، حمایت، قدردانی،انصاف و نوآوری) با اشتیاق شغلی رابطه معنی داری است. نتایج نشانمی دهد که بین جو روانشناختی، و اشتیاق شغلی رابطه معنی دار است.

کلمات کلیدی:
جوروانشناختی، اشتیاق شغلی، دبیران، شوشتر، آموزش و پرورش

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MANAGEMENT01-MANAGEMENT01_060.html