CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه کیفیت محیط دانشگاه و تسهیم دانش در بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس

عنوان مقاله: بررسی رابطه کیفیت محیط دانشگاه و تسهیم دانش در بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس
شناسه (COI) مقاله: MANAGEMENT01_072
منتشر شده در اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

عباس اناری نژاد - عضو هیات علمی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید رجایی فارس
زهرا جوکار - دانشجوی تربیت بدنی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید باهنر ف
نرگس عبدالهی - دانشجوی تربیت بدنی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید باهنر فارس،

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر به منظور ارزیابی رابطه کیفیت محیط دانشگاه و تسهیم دانش دربین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان صورت گرفت. این مطالعه از نوع همبستگی و توصیفی است که جامعه آماری آن شامل نمونه ای با حجم 264 نفر از دانشجویان رشته های مختلف به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از دانشگاه فرهنگیان استان فارس در سال تحصیلی 94-93 می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ی محیط دانشگاه؛ که متشکل از چهار حیطه می باشد و با ضریب آلفای 92/. سنجیده شده و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 0/93 محاسبه شد. همچنین پرسشنامه مقیاس رفتار تسهیم دانش؛ که مشتمل بر 5 عبارت است که پایایی پرسشنامه با محاسبه آلفای کرونباخ 0/93 گزارش شده است. داده ها با استفاده از آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. طبق یافته های بدست آمده، به این نتیجه رسیدیم که بین تمام مولفه های کیفیت محیط دانشگاه و تسهیم دانش همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. یافته های حاصل از اجرای رگرسیون چندگانه نشان می دهد که کیفیت محیط دانشگاه قادر به پیش بینی تسهیم دانش دانشجویان می باشد. از میان مؤلفه های کیفیت محیط دانشگاه، مولفه « مقررات و استانداردها » می تواند برای پیش بینی تسهیم دانش مناسب باشد ولی سایر مولفه ها قادر به پیش بینی تسهیم دانش نبودند. ولی تفاوت معناداری بین نمره میانگین کیفیت محیط دانشگاه و تسهیم دانش دانشجویان پسران و دختران مشاهده نگردید. در نتیجه افزایش کیفیت می تواند شامل افزایش واحد های فناوری و زمینه های تسهیم باشد.

کلمات کلیدی:
کیفیت محیط دانشگاه، تسهیم دانش، دانشجویان، دانشگاه فرهنگیان، استان فارس

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MANAGEMENT01-MANAGEMENT01_072.html