CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله نقش مدیریت دانش در تبیین ساختار آموزشی با توسعه آموزشی از رویکرد روسای دبیرستانهای منطقه 13 تهران

عنوان مقاله: نقش مدیریت دانش در تبیین ساختار آموزشی با توسعه آموزشی از رویکرد روسای دبیرستانهای منطقه 13 تهران
شناسه (COI) مقاله: MANAGEMENT01_188
منتشر شده در اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد ساولانی - مدرس دانشگاه

خلاصه مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت دانش در تبیین رابطه ساختار آموزشی با توسعه آموزشی از رویکرد مدیران آموزشی و روسای دبیرستانهای تابعه در منطقه 13 می باشد. این پژوهش پیمایشی بوده و جامعه آماری آن شامل کلیه مدیران آموزشی و روسای دبیرستانهای تابعه در منطقه 13 تهران می باشد که شامل 446 نفر گزارش شده است. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 150 نفر براورد گردید. روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی بود. ابزار سنجش در این تحقیق پرسشنامه است که براساس طیف لیکرت طراحی شده است. برای آزمون روایی و پایایی ابزار سنجش، پرسشنامه مقدماتی تهیه و پس از گردآوری نظرات متخصصین و اجرای آن، به اصلاح، تعدیل، تغییر و تعویض پرسشها مبادرت گردید. برای اطمینان از پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار بدست آمده نشان از روایی بالای پرسشنامه دارد. روشهای تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق بر مبنای آمار توصیفی و استنباطی است که در بخش استنباطی، سوالات پژوهش با روش همبستگی و رگرسیون مورد آزمون قرار گرفتند. نتارج حاصل از یافته های آزمون نشان داد: بین ساختار آموزشی و توسعه آموزشی از نظر مدیران آموزشی منطقه وروسای دبیرستانهای تابعه در منطقه 13 رابطه وجود دارد. همچنن بین توسعه سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و توسعه آموزشی از نظر مدیران آموزشی منطقه وروسای دبیرستانهای تابعه در منطقه 13 رابطه وجود دارد.

کلمات کلیدی:
ساختار آموزشی ، توسعه آموزشی ، مدیران و روسای دبیرستانها

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MANAGEMENT01-MANAGEMENT01_188.html