CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تاثیر ویژگیهای برند بر نگرش و قصد خرید نسبت به برند لوکس

عنوان مقاله: تاثیر ویژگیهای برند بر نگرش و قصد خرید نسبت به برند لوکس
شناسه (COI) مقاله: MAVC03_110
منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

سید مهدی الحسینی المدرسی - سید مهدی الحسینی المدرسی- استادیار دانشگاه یزد – عضو هیات علمی دانشگاه یزد
ندا آبروی - ندا آبروی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تحول دانشگاه یزد

خلاصه مقاله:
بیش از چند دهه از معرفی مباحث برند ومدیریت آن وتوجه روز افزون مدیران وبازار یابان سازمانهابه آن نمی گذرد.در بسیاری از سازمانها، امروزه نامهای تجاری وایجاد برند در زمره اصلیترینسرمایههای سازمان به شمار میآید .یکی از مهمترین اهداف مدیران وبازاریابان، ایجاد برندی استکه برای دههها باقی میماند و بتواند قدرت نفوذ در طبقات مختلف کالاها وبازارها را داشته باشد به عقیده محققان، برگ برنده برند در بازارها ی پیچیده رقابتی کنونی داشتن برندی است که بتواند روابط پایداری را با مشتریان ومصرفکنندگان خود شکل دهد. پژوهش حاضر با بررسی تأثیرات ویژگیهای برند از جمله تناسب برند و رهبری برند بر نگرش و در نهایت تصمیم خرید مشتریان انجام گرفته است. روش این تحقیق به- صورت پیمایشی است و هدف آن توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش، صاحبان خودروهای لوکس در شهر اصفهان میباشند،, و از آنجایی که این جامعه نامحدود است، بر طبق فرمول کوکران، حجم نمونه برای انجام این پژوهش ۱۵۰ نفر برآورد شده است. نمونهگیری این پژوهش به روش تصادفی ساده (در دسترس) است. بهمنظور آزمون فرضیات نیز از تکنیکهای آمار توصیفی و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج نشان داده است تناسب برند و رهبری برند بر نگرش و قصد خرید مصرفکنندگان برند لوکس تاثیر مثبت و معنادار دارد

کلمات کلیدی:
ویژگیهای برند، نگرش، قصد خرید

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MAVC03-MAVC03_110.html