CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و حمایت سازمانی ادراک شده با عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه اداره کل بهزیستی استانکرمان

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و حمایت سازمانی ادراک شده با عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه اداره کل بهزیستی استانکرمان
شناسه (COI) مقاله: MAVC03_134
منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

مصطفی وجه الدینی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گروه مدیریت، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران
علی ملاحسینی - استاد گروه مدیریت، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

خلاصه مقاله:
کارکنان مهمترین سرمایه سازمانها هستند. آنها در درون سازمانها فعالیت میکنند و بعضی عوامل سازمانی میتواند تاثیر بسیاری بر عملکرد آنان گذاشته و آن را افزایش یا کاهش دهد. از این رو هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و حمایت سازمانی ادراک شده با عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی میباشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان اداره کل بهزیستی استان کرمان است که تعداد آنها ۱۷۰ نفر میباشد. با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه ۱۱۵ نفر انتخاب گردید. نتایج استخراج شده از پرسشنامهها با روشهای آمار توصیفی و استنباطی (مدلیابی معادلات ساختاری) و با استفاده از نرم افزار Spss۱۸ و Amos۱۸ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد ۱) توانمندسازی روانشناختی با عملکرد شغلی رابطه دارد.. ۲) حمایت سازمانی ادراک شده با عملکرد شغلی رابطه دارد ۳) توانمندسازی روانشناختی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه دارد. ۴) حمایت سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی رابطه دارد ۵) رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد شغلی رابطه دارد. نتیجهگیری کلی نشان میدهد، از اهداف اصلی هر سازمان افزایش بهره وری و بهبود عملکرد کارکنان میباشد و این امر مسیر نمی شود مگر این که مدیران بر اساس ارتقاء توانمندسازی روانشناختی و حمایت سازمانی ادراک شده، زمینههای بهبود عملکرد شغلی در بین کارکنان را فراهم کنند. همچنین باید به رفتار شهروندی سازمانی، به عنوان عامل مهم و تاثیر گذار در این روابط گردد.

کلمات کلیدی:
توانمندسازی روانشناختی، حمایت سازمانی ادراک شده، رفتار شهروندی سازمانی، عملکرد شغلی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MAVC03-MAVC03_134.html