CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله نقش قابلیت های استراتژیک در بکارگیری مهارتهای انسانی

عنوان مقاله: نقش قابلیت های استراتژیک در بکارگیری مهارتهای انسانی
شناسه (COI) مقاله: MAVC03_151
منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد جاویدزاده - گروه مدیریت واحد گرمی دانشگاه آزاد اسلامی گرمی ایران
ابراهیم دادفر - گروه مدیریت واحد استان اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل ایران

خلاصه مقاله:
این تحقیق با هدف بررسی نقش قابلیت های استراتژیک در بهکار گیری مهارتهای انسانی کارشناسان مالیاتی استان اردبیل با تعداد نمونه آماری ۱۵۵ نفر که با استفاده از فرمول کوکران بدست آمد اجرا گردید ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد قابلیت های استراتژیک مهارتهای انسانی بودند که روایی آنها با استفاده از روش روایی صوری به تایید رسید و پایایی هرکدام از پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و ضریب اطمینان که برای هر کدام از پرسشنامه ها بالاتر از ۰.۷ بود مورد تایید واقع گردید پس از اجرای پرسشنامه ها در این کارشناسان مالیاتی استان اردبیل این پرسشنامه ها بر اساس طیف لیکرت کد بندی گردید و وارد نرم افزار SPSS گردید تا تجزیه و تحلیل در این نرم افزار انجام پذیرد قبل از آزمون فرضیات برای اطمینان از نرمال بودن داده ها و هم چنین انتخاب آزمون مورد نظر برای آزمون فرضیات تحقیق از آزمون کولموگروف - اسمیرنف استفاده گردید که نتایج نشان داد داده ها نرمال هستند بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون رگرسیون خطی برای آزمون فرضیه استفاده گردید . نتایج نشان داد که قابلیت های استراتژیک تاثیر معنی داری بر به کار گیری مهارتهای انسانی دارد

کلمات کلیدی:
قابلیتهای استراتژیک، بکارگیری مهارتهای انسانی، استان اردبیل

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MAVC03-MAVC03_151.html