CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی دلایل اشتباه و تدوین استراتژی های یادگیری از اشتباه (مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه)

عنوان مقاله: بررسی دلایل اشتباه و تدوین استراتژی های یادگیری از اشتباه (مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه)
شناسه (COI) مقاله: MOCONF03_032
منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

علیرضا شیروانی - استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
عباس علی بهزادی پور - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (گرایش مدیریت تحول) دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

خلاصه مقاله:
بسیاری از کارکنان امروز در محیط های کاری به دلایل متعدد دچار روزمرگی شده و در نتیجه فعالیت های فاقد ارزش افزوده ای انجام می دهند که تکرار آن ها منجر به باورهای غلط می شود بسیاری از سازمان ها گام های اساسی در جهت کاهش تکرار اشتباهات برمی دارند و ما این شرایط امکان بروز اشتباه از من کارکنان وجود دارد ولی آنچه در اینجا اهمیت پیدا می کند نحوه مواجهه و یادگیری از اشتباهات است. بدین منظور در این پژوهش سعی بر آن است تا رابطه بین دلایل اشتباه و تدوین استراتژی های یادگیری از اشتباه مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش یک فرضیه اصلی و شش بر 30 طرح گردیده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است و از نظر نحوه اجرا توصیفی حدفاصل پیمایشی با رویکرد هم بستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 250 نفر از مدیران و کارکنان بخش استاندارد فولاد مبارکه اصفهان می باشد که با جایگذاری آن در فرمول حجم نمونه محدود و از طریق جدول مورگان تعداد 148 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته با تعداد 26 سؤال می باشد. که روایی آن با استفاده از نظر استاد راهنما، متخصصان و صاحب نظران مدیریت و پایایی آن از طریق شاخص آلفای کرونباخ معادل 89% به دست آمد که شامل مشخصات فردی و سؤال های اصلی و تخصصی ویژه بررسی فرضیه های تحقیق بد استفاده شده است. از 148 پرسش نامه توزیع شده 140 پرسش نامه (با نرخ بازگشت 94%) بازگشت داده شد. اطلاعات جمع آوری شده به وسیله نرم افزار SPSS تریبون های آماری در دو سطح توصیفی (در صد فراوانی، در صد انباشت، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (هم بستگی و آنالیز واریانس، آزمون ناپارامتری کلموگروف اسمیرنوف و نیز آزمون غیر پارامتریک فردیمن ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده همه فرضیه های پژوهش به مورد تأیید قرار گرفت و همچنین با توجه به نتایج حاصل از آزمون فریدمن متغیره یادگیری از اشتباه با میانگین رتبه ای 7/340 نسبت به سایر متغیرها از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است.

کلمات کلیدی:
یادگیری از اشتباه، تحلیل اشتباه، قابلیت مواجهه با اشتباه، گفت وگو در ایجاد عزت نفس و کارکنان برای اعتراف اشتباه، ترغیب آزمایش ها، ایجاد فرهنگ یادگیرنده در سازمان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MOCONF03-MOCONF03_032.html