CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی عملکرد سازمان، رویکرد استراتژیک با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن، مورد مطالعه کمیته امداد امام ( ره) استان البرز

عنوان مقاله: ارزیابی عملکرد سازمان، رویکرد استراتژیک با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن، مورد مطالعه کمیته امداد امام ( ره) استان البرز
شناسه (COI) مقاله: MOCONF03_330
منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

حیدر امیران - استادیار دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد
داود ناصری باوقار - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد

خلاصه مقاله:
ارزیابی عملکرد، از اجزای اصلی سازمان های اجرایی و پیچیده به شمار می رود. هدف این پژوهش بهره گیری از مدل توسعه یافته کارت امتیازی متوازن، به عنوان یک رویکرد استراتژیک برای ارزیابی عملکرد سازمان مورد مطالعه می باشد. عملکرد سازمان از پنج دیدگاه (ذینفعان، مالی، ارتباطات، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد آن) و 45 شاخص با توجه به نقش استراتژی سازمان بررسی شده است. ماهیت این پژوهش، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش توصیفی - پیمایشی میباشد.در روش گردآوری اطلاعات، از روش کتابخانه ای و دو پرسش نامه محقق ساخته و در قالب مقیاس پنج رتبه لیکرت استفاده شده و قلمروی تحقیق، تمام حوزه های ستادی و اجرایی سازمان است. نمونه آماری 139 نفر از جامعه 215 نفری کارکنان و 210 نفر از جامعه 37٬500 نفری مددجویان به روش نمونه گیری طبقه ای یک تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب و داده های پژوهش با استفاده از تکنیک های آمار توصیفی (در صد گیری، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون کلموگروف اسمیرنوف و آزمون t-student و آزمون فریدمن) تحلیل شده اند. بر اساس یافته ها، از لحاظ مطلوبیت، دیدگاه مالی در رتبه اول و به ترتیب دیدگاه های رشد و یادگیری، فرایندهای داخلی، ذینفعان و ارتباطات در رده های دوم تا پنجم قرار دارند. در ادامه تحقیق، رتبه بندی و میزان اهمیت شاخص های هر دیدگاه ( گویه ها) نیز به طور جداگانه تعیین شده اند. نتایج حاصل از آزمون t تک نمونه ، بیانگر آن است که تأثیر عوامل مؤثر بر عملکرد سازمان از پنج دیدگاه مدل کارت امتیازی متوازن، با اطمینان 95% مطلوب است.

کلمات کلیدی:
ارزیابی عملکرد، دستگاه اجرایی، مدل کارت امتیازی متوازن

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MOCONF03-MOCONF03_330.html