CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه عدالت سازمانی با شادی کارکنان مطالعه موردی: آموزش و پرورش منطقه 1 تهران

عنوان مقاله: بررسی رابطه عدالت سازمانی با شادی کارکنان مطالعه موردی: آموزش و پرورش منطقه 1 تهران
شناسه (COI) مقاله: MOCONF05_051
منتشر شده در پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد شریفی منش - کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه شهید بهشتی
مهدی وظیفه - کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلام ی، واحد تهران مرکزی
محمدشریف ملک زاده - استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلام ی، واحد تهران مرکزی

خلاصه مقاله:
شادی و نشاط به عنوان یکی از مهمترین نیازهای روانی بشر، به دلیل تأثیرات عمدهای که بر شکلگیری شخصیت آدم ی و در یک کلام مجموعه زندگی انسان دارد، همیشه ذهن انسان را به خود مشغول کرده است و ایجاد سازمان شاد یکی از نیازهای استراتژیک برایموفقیت در بلندمدت میباشد. این مطالعه با هدف بررسی رابطه عدالت سازمانی و شادی کارکنان آموزش و پرورش منطقه یک شهر تهران در سال 4931 انجام شده است. در این پژوهش، همبستگی متغیرها با استفاده از پرسشنامه استاندارد شده شادی سارمانی )پرسشنامه 33 سوالی فوردایس( و عدالت سازمانی )پرسشنامه 19 سوالی نیهوف و مورمن( درخصوص 06 نفر از کارکنان مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از همبستگیپیرسون، آزمون t و تحلیل چند عاملی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد همبستگی قوی و معنی داری بین عدالت سازمانی و شادی کارکنان در جامعه آماری وجود دارد. همچنین بینشادی کارکنان با جنسیت، تحصیلات، سنوات خدمت و وضعیت تاهل متفاوت، تفاوت معنا داری در جامعه آماری وجود ندارد.با عنایت به نتایج مطالعه، لازم است مدیریت در جهت بهبود موارد یاد شده، به دنبال استراتژیهای عملی و کاربردی باشد تا با افزایش شاخ صهای عدالت سازمانی، سطح شادی کارکنان را افزایش دهد و در نتیجه عملکرد کارکنان بهبود یابد.

کلمات کلیدی:
عدالت سازمانی، عدالت توزیعی، عدالت روی های، عدالت مراود های، شادی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MOCONF05-MOCONF05_051.html