CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی موانع بروز خلاقیت کارکنان در دانشگاه تبریزمطالعه موردی

عنوان مقاله: بررسی موانع بروز خلاقیت کارکنان در دانشگاه تبریزمطالعه موردی
شناسه (COI) مقاله: MOCONF05_187
منتشر شده در پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

کبری طاهرآبادی - کارشناس ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی، دانشگاه تبریز

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع بروز خلاقیت کارکنان در دانشگاه تبریز انجام گردید. به منظور دستیابی به این هدف ، از رویکرد و روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شد. در این راستا، با استفاده از جدول مورگان 169 نفر از میان کارکنان دانشگاه تبریز با تکیه بر نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند، در نهایت 136 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته درطیف لیکرت میباشد، که گویههای آن برگرفته از مطالعه ادبیات مربوطه بود و دارای ضریب آلفای کرونباخ %28 ( بود. به منظور تحلیل داده های پژوهش نیز از آمارتوصیفی و آمار استنباطی، آزمون ( T تک نمونهایاستفاده شد. یافتههای حاصل از این پژوهش نشان میدهد که نظارت مستقیم مدیران، کمبود امکانات و تجهیزات، عدم امنیت شغلی، مقررات دست و پاگیر سازمان و عدم رضایت شغلی از موانع بروز خلاقیتکارکنان در دانشگاه تبریز میباشند

کلمات کلیدی:
خلاقیت ، نوآوری، موانع خلاقیت، دانشگاه تبریز

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MOCONF05-MOCONF05_187.html