CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی رابطه سلامت سازمانی با متوسط سنجش خویشتن شناسی مدیران در سازمانهای دولتی شهرستان کازرون

عنوان مقاله: ارزیابی رابطه سلامت سازمانی با متوسط سنجش خویشتن شناسی مدیران در سازمانهای دولتی شهرستان کازرون
شناسه (COI) مقاله: MOCONF05_256
منتشر شده در پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیدمصطفی پایمرد - دانشجویی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد کازرون
شهرام حافظی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کازرون

خلاصه مقاله:
هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین خویشتن شناسی مدیران ( میانی وعملیاتی ) وسلامت سازمانی سازمانهای دولتی شهرستان کازرون می باشد. مطالعه حاضر با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی و با توجه به نحوه ی گردآوری اطلاعات از نوعتحقیقات توصیفی - همبستگی می باشد.جامعه آماری پژوهش حاضر ، شامل تمام مدیران و معاونین آنها در سازمانهای دولتی شهرستان کازرون می باشد که تعداد آنها 110 نفر است ، لذا در تحقیق حاضر،بدلیل کوچکی جامعه انتخاب پاسخگویان به شیوه تمام شمارانجام می گردد . ابزار گردآوری اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق، ازطریق دو پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی هوی وفیلدمن OHI و خویشتن شناسی دیوید وتن و کیم کامرون صورت گرفته است.پایایی پرسشنامه ها نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ مورد تأیید واقع گردید. جهت توصیف نرمال بودن یا عدم نرمال بودن داده های جمع آوری شده از آزمون های آماری اسپیرنوف استفاده شده است . اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارspss از طریق آزمون های همبستگیپیرسون ورگرسیون انجام پذیرفت . نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بین خویشتن شناسی مدیران و سلامت سازمانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. لذا پیشنهاد می گردد تا با تبیین اهداف، تشریح نقشها، اعطای پاداش، توجه به رویه ها وارتباطات اثربخش زمینه شناخت بیشتر مدیران از خود بهمراه سلامت سازمانی فراهم آید .مدیران نیز می توانند با شناخت و آگاهی از خود سلامت سازمانی بیشتری را رقم زنند

کلمات کلیدی:
خویشتن شناسی مدیران،خودگشودگی و استقبال از بازخور، سلامت سازمانی، یگانگی نهادی، ملاحظه گری، سازمانهای دولتی شهرستان کازرون

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MOCONF05-MOCONF05_256.html