CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی با کارافرینی سازمانی در واحدهای صنعتی فعال در شهر مشهد

عنوان مقاله: بررسی رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی با کارافرینی سازمانی در واحدهای صنعتی فعال در شهر مشهد
شناسه (COI) مقاله: MOCONF05_300
منتشر شده در پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

حیدر قلیچیان - کارشناس ارشدمدیریت بازرگانی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد، شبکه بهداشت درگز
علی براتی - دکترای مدیریت بازرگانی،دانشگاه پیام نور قوچان

خلاصه مقاله:
کارآفرینی برای توسعه اقتصادی یک جامعه به عنوان یکی از ارزانترین ابزارها با بهترین نتیجه و بیشترین کارآیی مطرح است.در ارتباط میان سرمایه اجتماعی و کارافرینی سازمانی می توان بیان کرد که سرمایه اجتماعی رفتار ریسک پذیر و نوآورانه را که جزء لاینفک کارآفرینی است تسهیل کرده و به طور مستقیم وارد عملکرد کاربردی افراد می شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و کارافرینی سازمانی می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی و از شاخه علی پیمایشی می باشد؛ ابزار گردآوری اطلاعات، دو پرسشنامه محقق ساخته شامل 1 - پرسشنامه سرمایه اجتماعی دارای 17 سوال پنج گزینه ای از طیف لیکرت که شامل سهبعد ساختاری، ارتباطی و شناختی می باشد 2 - پرسشنامه کارآفرین سازمانی دارای 20 سوال پنج گزینه ای از طیف لیکرت بود. روشنمونه گیری تصادفی ساده بوده و حجم نمونه کلیه واحدهای صنعتی فعال بر اساس جدول مورگان 318 نفر بدست آمد. جهت تعیین نرمال بودن داده های بدست آمده از آزمون کولموگراف اسمیرنوف استفاده شد. از آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و آزمون -مستقل تی جهت بررسی فرضیات تحقیق استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که بین سه بعد سرمایه اجتماعی و کارافرینی ارتباط معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی:
سرمایه اجتماعی، کار آفرینی درون سازمانی، بعد شناختی و بعد ساختاری سرمایه اجتماعی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MOCONF05-MOCONF05_300.html