CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی ارتباط رضایت شغلی با سن،تحصیلات و استقلال عمل بین کارکنان بنیاد شهید و امور ایثار گران

عنوان مقاله: بررسی ارتباط رضایت شغلی با سن،تحصیلات و استقلال عمل بین کارکنان بنیاد شهید و امور ایثار گران
شناسه (COI) مقاله: MOCONF05_332
منتشر شده در پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

رضا فتاحی - مربی دانشگاه پیام نور

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه بین رضایت شغلی و سن، تحصیلات و استقلال عمل انجام شده است. بدین ترتیب پرسشنامه ای برای سنجش این نوع متغیرها طراحی و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری در میان نمونه های متشکلاز 111 نفر از بنیاد شهید و امور ایثار گران توزیع شد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده و پس از گردآوری اطلاعات از طریق اسنادو مدارک، و جمعآوری پرسشنامه، داده های حاصله با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی) ضریب همبستگی پیرسون،آزمون t مستقل و الفای کرونباخ( به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. برای گرداوری داده ها از پرسشنامه در مقیاس لیکرت با پایایی )آزمون دو نیم کردن آلفای کرونباخ(با لا تر از 7/ استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین رضایت شغلی و سن کارمنان ارتباط معنا داری وجود ندارد و بالعکس با میزان تحصیلات واستقلال عمل ارتباط معنادار وجود دارد و نیز رضایت شغلی زنان بیشتر از مردان است.

کلمات کلیدی:
رضایت شغلی، استقلال عمل،تحصیلات وسن کارکنان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MOCONF05-MOCONF05_332.html