CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تاثیر فناوری اطلاعات و حاکمیت شرکتی بر عملکرد پرتفوی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: تاثیر فناوری اطلاعات و حاکمیت شرکتی بر عملکرد پرتفوی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسه (COI) مقاله: MOCONF05_357
منتشر شده در پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

جمال بحری ثالث - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، گروه حسابداری، واحد ارومیه،ایران
اکبر پوررضاسلطان احمدی - دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه،ایران
احد لطفی - دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه،ایران
سوسن جلیلی کلشانی - دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سلماس،ایران

خلاصه مقاله:
در این پژوهش به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و حاکمیت شرکتی بر عملکرد پرتفوی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که، مشتمل بر 144شرکت می باشد. در این تحقیق به منظور جمع آوری داده ها از داده های مالی طبقه بندی شده و حسابرسی شده شرکت های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1389-1394 استفاده گردیده است.، به منظور افزایش قابلیت اتکا نتایج تحقیق نرمال بودن - متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت، که در این راستا در آزمون کولموگروف اسمیرنوف - (K-S) بااطمینان 0/95 هرپنج متغیر دارای توزیع نرمال می باشند، جهت برازش مدل رگرسیونی مذکور ابتدا از طریق آزمون های آماری ، مدل رگرسیونی مناسب تشخیص داده میشود . بدین منظور از آزمونهای F لیمر ) آزمون چاو ( و هاسمن استفاده می شود. بدین ترتیب ابتدا مدل رگرسیونی مبتنی بر روش ترکیبی ، برازش داده شد و سپس آزمون پاو بر روی رگرسیون برازش شده اجرا گردید. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشان داد که فناوری اطلاعات و حاکمیت شرکتی بر عملکرد پرتفوی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار می باشد

کلمات کلیدی:
فناوری اطلاعات، حاکمیت شرکتی ، عملکرد پرتفوی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MOCONF05-MOCONF05_357.html