CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر برندسازی در توسعه ی واحدهای تولیدی صنفی مورد مطالعه: اصناف استان اصفهان

عنوان مقاله: بررسی تاثیر برندسازی در توسعه ی واحدهای تولیدی صنفی مورد مطالعه: اصناف استان اصفهان
شناسه (COI) مقاله: MRMEA02_232
منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

کوروش ولوی -
احمد عباسی فر -

خلاصه مقاله:
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر برندسازی در توسعه ی واحدهای تولیدی صنفی )مورد مطالعه: اصناف استان اصفهان(بوده است. این تحقیق از نظر گرد آوری داده ها جزء تحقیقات توصیفی پیمایش می باشد . جامعه آماری پژوهش حاضر شامل صاحبان واحدهای تولیدی بوده که در حوزه مباحث این پژوهش دخیل اند. روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.در این تحقیق، با استفاده از جدول کرجسی مورگان، حجم نمونه 051 نفر برای این جامعه محاسبه - شده است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد برند سازی برگرفته از مدل سویینی و وایت ) 8112 ( با طیف 5 گزینه ای لیکرت بود. به منظور تعیین روایی پرسشنامه، اقدامات انجام شد از قبیل: استفاده از نظرات صاحب نظران و متخصصان، همفکری و نظرخواهی از استادان دانشگاهها؛ تنظیم پرسشنامه مقدماتی، اجرای پیش آزمون، بنابراین اعتبار از نوع صوری بوده است. پایایی ابزار پژوهش بوسیله ی ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد. و از آنجا که این ضریب برای تمام متغیرها 0/91بود نتیجه گرفته شد که ابزار پژوهش از قابلیت اعتماد خوبی برخوردار است. تحلیل دادهها به دو روش آمار توصیفی و استنباطی بوده که بوسیله ی نرم افزار spss انجام شد. نتایج این کار تحقیقی نشان داد: که هویت برند در توسعه ی واحدهای تولیدی صنفی استان اصفهان تاثیر دارد.ارزش ادراک شده از برنددر توسعه ی واحدهای تولیدی صنفی استان اصفهان تاثیر دارد.رضایت مصرف کننده در توسعه ی واحدهای تولیدی صنفی استان اصفهان تاثیر دارد.اعتماد برند در توسعه ی واحدهای تولیدی صنفی استان اصفهان تاثیر دارد.وفاداری برند در توسعه ی واحدهای تولیدی صنفی استان اصفهان تاثیر دارد

کلمات کلیدی:
وفاداری رفتاری، برند، مولفه های برند، واحدهای تولیدی صنفی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MRMEA02-MRMEA02_232.html