CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تاثیرحسابداری محیط زیست در گزارشگری مالی مطالعه موردی شرکت سایپا

عنوان مقاله: تاثیرحسابداری محیط زیست در گزارشگری مالی مطالعه موردی شرکت سایپا
شناسه (COI) مقاله: MRMEA02_312
منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

زینب شرفی - دانشجوی کارشناسی ارشد ٬حسابداری ٬ موسسه آموزش عالی قشم
صدیقه پاینده - دانشجوی کارشناسی ارشد ٬حسابداری ٬ موسسه آموزش عالی قشم
حمیدرضا روان پاک - استادیار ٬ حسابداری ٬ موسسه آموزش عالی قشم

خلاصه مقاله:
حسابداری محیط زیست ابزاری برای دستیابی به توسعه پایدار،حفظ روابط مطلوب با جامعه وبکارگیری فعالیت های موثروکارا در حفاظت ازمحیط زیست می باشد. هدف پژوهش بررسی نظری لزوم معرفی و استفاده از اطلاعات حسابداری محیط زیست در گزارشگری مالی صنایع خودرو ساز و سودمندی های این اطلاعات برای گروههای مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالی است. روش انجام تحقیق در این پژوهش روش پژوهش کتابخانهای قیاسی استقرایی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شرکت شامل مدیران ارشد کارشناسان مالی رئیس حسابداری شرکت ایران خودرو سایپا بهمن به تعداد ۴۰۱ نفر می باشد که ۸۸ درصد مذکر و ۲۲ درصد مونث می باشد.برای تعیین حجم نمونه آماری نیز از فرمول کوکران استفاده گردید که با توجه به تعداد جامعه آماری ۸۲ نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد.ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق پرشسنامه است که با توجه به ادبیات تحقیق طراحی شده است جهت تجزیه و تحلیل پرسشنامه از مقیاس اندازه گیری پنج گزینه ای)لیکرت( استفاده شدهاست.فرضیات تحقیق با استفاده از روش آزمون T یک نمونه و آمار توصیفی مورد بررسی قرار گرفت. نرم افزار آماری مورد استفاده در این پژوهش نیز SPSS می باشد. طی آزمون فرضیه ها ثابت شد که از دیدگاه نظری اطلاعاتحسابداری محیط زیست دارای ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی است و همچنین اطلاعات سودمندی در اختیار استفاده کنندگان گزارشات مالی قرار می دهد.حسابداری محیط زیست اطلاعاتی رافراهم می کندکه درامرارزیابی ٬عملکرد ٬کنترل ٬تصمیم گیری وگزارشگری به مدیران کمک می کننددرابتدای به وجودامدن مباحث مربوط به حسابداری محیط زیست شرکتهاتمایلی به افشای زیانهای وارده به محیط زیست درصورتهای مالی خودنداشتندامابراثر مرورزمان وافزایش میزان خسارتها ٬شرکتها ناگزیر به رعایت این مسائل شدند

کلمات کلیدی:
حسابداری محیط زیست،اطلاعات حسابداری،گزارشگری مالی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MRMEA02-MRMEA02_312.html