CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله واکاوی رابطه مدیریت دانش با تفکر منطقی و نظام ارزشی معلمان دانشجو دانشگاه فرهنگیان استان فارس در سال تحصیلی93-94

عنوان مقاله: واکاوی رابطه مدیریت دانش با تفکر منطقی و نظام ارزشی معلمان دانشجو دانشگاه فرهنگیان استان فارس در سال تحصیلی93-94
شناسه (COI) مقاله: MRMEA02_337
منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

عبدالمحمد طاهری - دانشگاه آزاد اسلامی
سارا زیارت زاده - دانشگاه آزاد اسلامی

خلاصه مقاله:
موضوع این پژوهش بررسی رابطه مدیریت دانش با تفکر منطقی و نظام ارزشی معلمان دانشجو دانشگاه فرهنگیان استان فارس در سال تحصیلی 49 49 میباشد. روش پژوهش از حیث ماهیت توصیفی پیمایشی و از جهت هدف کاربردی همبستگی است. نمونه مورد مطالعه 58 نفر از معلمان دانشجو بر بنیاد جدول مورگان انتخاب گردیدند روش نمونهگیری به شکل تصادفی طبقه ای بر اساس احتساب ضریب بوده است. ابزار مورد استفاده پرسشنامه می باشد که به ترتیب عبارتند از: پرسشنامه مدیریت دانش، تفکر منطقی و نظام ارزشی. روایی پرسشنامه های فوق با دریافت نظرات متخصصین امر احراز گردید و پایایی پرسشنامه های مذکور به ترتیب به کمک آلفای کرونباخ 0/992و0/883و0/892 نیز احراز گردید با استفاده از روشهای آماری ضرایب همبستگی و معادله رگرسیون به تحلیل یافتهها پرداخته شد. نتایج حکایت از آن دارد که بین مدیریت دانش با تفکر منطقی و نظام ارزشی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین بین تفکرمنطقی و نظام ارزشی نیز رابطه مستقیمو معناداری وجود دارد. یافتهها حاکی از آن است که جنسیت بر مدیریت دانش، تفکر منطقی و نظام ارزشی تاثیرگذار است.

کلمات کلیدی:
مدیریت دانش، تفکر منطقی، نظام ارزشی، دانشگاه فرهنگیان شیراز.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MRMEA02-MRMEA02_337.html