CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله نقش واسطه ای مدیریت سود بر تأثیر محافظه کاری بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: نقش واسطه ای مدیریت سود بر تأثیر محافظه کاری بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسه (COI) مقاله: MRMEA02_444
منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

آزاده محمودی - گروه حسابداری, واحد خمین, دانشگاه آزاد اسلامی, خمین, ایران
آذر مسلمی - گروه حسابداری, واحد خمین, دانشگاه آزاد اسلامی, خمین, ایران
داود خلیلی - گروه حسابداری, واحد خمین, دانشگاه آزاد اسلامی, خمین, ایران

خلاصه مقاله:
در بازارهای کارای سرمایه انتظار می رود کلیه اطلاعات موجود، به سرعت در قیمت اوراق بهادار منعکس شود. در صورتی که ورود اطلاعات حسابداری به بازار باعث تغییرات قیمت سهام شود، این اطلاعات به ارزش سهام مربوط بوده و دارای محتوایاطلاعاتی است. هرچه اطلاعات محرمانه بیشتر باشد، دامنه ی تفاوت قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش سهام بین سرمایه گذاران افزایش مییابد و در نتیجه بازده سرمایه گذارانی که به این گونه اطلاعات دسترسی ندارند، کاهش می یابد این قضیه با نتایج تحقیقات تجربی زیادی هماهنگ است . ضمن اشاره به سابقه مفصل موضوع در سطح دنیا، نشان داده اند در بورس اوراق بهادار تهران همافزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین معامله گران، دامنه ی قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را وسیع ترمیکند. هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه ای مدیریت سود بر تأثیر محافظه کاری بر عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، که جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از داده های به دست آمده از نرم افزار ره آورد نوین استفاده شده است. اینداده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار Eviews به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، در مجموع 121 شرکت فعال بورسی در دوره زمانی 1331 تا 1313 به عنواننمونه انتخابی در نظر گرفته شد. نتایج این پژوهش میتواند در اتخاذ رویکردهای گزارشگری، مورد توجه مدیران مالی قرار گیرد. بر اساس یافتههای اینپژوهش، بهتر است مدیران در شرایط رقابتی، جهت ارائه گزارشهای مالی رویکرد محافظهکارانه اتخاذ کنند. این نتایج حاکی از آن است که سود پیشبینی شده توسط شرکتها دارای محتوای اطلاعاتی و کارایی بوده و از این جهت اهمیت مدیریت سود در حسابداری به دلیل نقش و تأثیر آن در تصمیمگیریهای استفادهکنندگان بویژه سرمایهگذاران بارزتر میشود. پس از آزمون فرضیهها مشاهده شد که بورس اوراق بهادار تهران دارای عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. البته پذیرش فرضیه های مطرح شده در این پژوهش نیز موید این مطلب است.

کلمات کلیدی:
مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعاتی، محافظه کاری، اندازه شرکت، نسبت بدهی، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MRMEA02-MRMEA02_444.html