CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه بین توانمند سازی روانشناختی با مسئولیت پذیری کارکنان در شرکت آب جنوب شرق خوزستان

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین توانمند سازی روانشناختی با مسئولیت پذیری کارکنان در شرکت آب جنوب شرق خوزستان
شناسه (COI) مقاله: MTNT01_003
منتشر شده در همایش مدیریت تحول در سازمان ها با رویکرد علوم رفتاری در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

جمیله دارمی - کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
هادی الهانی - کارشناس ارشد علوم اطلاع رسانی

خلاصه مقاله:
به نظر بسیاری از صاحبنظران، توانمندسازی کارکنان عامل اساسی برای تبیین کارایی و اثربخشی سازمانی و عامل ضروری درجهت بالا بردن خلاقیت ، نوآوری و ابزاری کارآمد در کمک به کارکنان در جهت ایفای بهینه نقش ها و مسئولیتهای خوددرجهت ارائه خدمات با کیفیت بهتر که منجر به رضایت مشتری می شود، می باشد . با توجه به اینکه موضوع توانمندسازی درکشور ما موضوع جوان است، وهمچنین با توجه به اهمیت توانمند سازی وتأثیر آن بر عملکرد کارکنان هدف مطالعه حاضربررسی رابطه بین توانمند سازی روانشناختی ومسؤلیت پذیری کارکنان شرکت آب جنوب شرق می باشد. جامعه آماری اینپژوهش 400 نفر از پرسنل شرکت می باشد. حجم نمونه تعداد 196 نفر انتخاب شدند . برای ابزار گرد آوری داده ها یمربوط به توانمند سازی از پرسش نامه استاندارد اسپرتیزر وبرای مسئولیت پذیری از پرسشنامه میروالن استفاده شدهاست. نتایج آمار توصیفی بدست آمده 83/2%درصد از پاسخ دهندگان را مردان و 16/8% درصد از آنان را زنان تشکیلداده اند. برای تحلیل و بررسی فرضیات پژوهش از همبستگی پیرسون وضریب رگرسیون همزمان وگام به گام به کمک نرمافزار spss استفاده شد. نتایج نشان داد که بین توانمند سازی با مسئولیت پذیری کارکنان رابطه معنی دار ومثبت وجود داردکه میزان این رابطه (t=7.364, α=0.000) بدست آمد. همچنین سایر ابعاد توانمند سازی با مسؤلیت پذیری کارکنان رابطهمعنی دار ومثبت دارند. بر این اساس پیشنهاد می شود که مدیران شرکت با ایجاد حس شایستگی در کارکنان باعث موفقیتبیشتر انجام کار می گردند تا بتوانند با رویارویی با چالش های تازه بیاموزند و رشد کنند و بجای اینکه با اجبار در کار کارکنانرا درگیر کنند بگذارند که خود داوطلبانه وظایف خود را به سر انجام برسانند و به افراد احساس مؤثر بودن وکنترل شخصی برنتایج بدهند.

کلمات کلیدی:
توانمند سازی ، مسؤلیت پذیری،داشتن حق انتخاب،شایستگی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MTNT01-MTNT01_003.html