CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت با کیفیت زندگی کاری آنان (مطالعه موردی رانندگان حمل و نقل باری استان آذربایجان شرقی)

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت با کیفیت زندگی کاری آنان (مطالعه موردی رانندگان حمل و نقل باری استان آذربایجان شرقی)
شناسه (COI) مقاله: MTNT01_006
منتشر شده در همایش مدیریت تحول در سازمان ها با رویکرد علوم رفتاری در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

میراحمد مختاری - کارشناس ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند، ایران
محمد حسنی - دانشیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه،ایران

خلاصه مقاله:
هدف کلی تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت رانندگان بخش حمل و نقل باری استان آذربایجان شرقیبا کیفیت زندگی کاری آنان است. در تحقیق حاضر، از نظر والتون (1975) به عنوان مبنای مطالعاتی کیفیت زندگی کاریاستفاده شده است.روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه مورد پژوهش شامل کلیه رانندگان آموزش دیده آذربایجان شرقی که بر اساس آمار اخذ شده برابر با 20000 نفر می باشد که از بین آنها با استفاده از جدول مورگان377 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در تحقیق حاضر یک پرسشنامه محقق ساختهمی باشد که سوالات آن بر اساس طیف لیکرت (پنج گزینه ای) طراحی شده است .روائی پرسشنامه به صورت محتوائی موردارزیابی و تایید قرارگرفته است و ضریب پایای آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0/97 بدست آمده. برای تجزیه و تحلیل، طبقه بندی و تلخیص داده های توصیفی بر اساس نرم افزار کامپیوتری SPSS از روشهای آمار توصیفی مانند توزیع فراوانی،درصد فراوانی، جداول، نمودار، میانگین و جهت تحلیل داده های جمع آوری شده به منظور آزمون فرضیه های (سوالات)تحقیق، از آزمون t تک نمونه ای استفاده گردیدو نتایج حاصل نشان داده است که آموزش های ضمن خدمت باعث ارتقاء کیفیتزندگی کاری رانندگان شده است.

کلمات کلیدی:
آموزش ضمن خدمت، کیفیت زندگی کاری، نظریه والتون، رانندگان حمل و نقل باری، مولفه های کیفیت زندگی کاری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MTNT01-MTNT01_006.html