CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه فرهنگ خودباوری جوانان با توسعه کسب و کار در استان هرمزگان

عنوان مقاله: بررسی رابطه فرهنگ خودباوری جوانان با توسعه کسب و کار در استان هرمزگان
شناسه (COI) مقاله: MTNT01_043
منتشر شده در همایش مدیریت تحول در سازمان ها با رویکرد علوم رفتاری در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

سارا محمودی چه چکری - کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور قشم- نویسنده مسئول
زین العابدین رحمانی - استادیار دانشگاه پیام نور

خلاصه مقاله:
با توجه به رقابت فزاینده ای که میان جوامع بوجود آمده بیشتر این رقابت سمت و سویی بر سر منابع و سرمایه ها دارد.یکی از مهم ترین این سرمایه ها، سرمایه انسانی است. خوشبختانه به دلیل جوان بودن جمعیت کشور سرمایه انسانیبالقوه ای وجود دارد که قطعا هدایت و برنامه ریزی خاصی را برای توانمندسازی و سپس جذب آن ها در ساختاراقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور می طلبد. از این رو توجه به مقوله کارآفرینی جهت دستیابی بهراهکارهای جدید، بخصوص کارآفرینی جوانان بیش از پیش توجه سیاستگذاران و تصمیم سازان را به خود جلب نمودهاست. این مقاله به دنبال بررسی نقش خودباوری در جوانان استان هرمزگان در ایجاد کسب و کار می باشد. تحقیقحاضر از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی است که با استفاده از پرسشنامه داده های لازم از جوانان کارآفرین استانهرمزگان جمع آوری شده است. پس از تدوین پرسشنامه ها و تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه (آلفای کرونباخ برابر با0/38)، با استفاده از پیش آزمون حجم نمونه برآورد گردید. نهایتا 280 نفر به روش نمونه گیری تصادفی از بین جوانانکارآفرین انتخاب و پرسشنامه ها به روش مصاحبه حضوری تکمیل گردید. داده های گردآوری شده با استفاده از نرمافزار spss و روش تحلیل عاملی برای شناسایی و تلخیص عوامل تجزیه و تحلیل گردید. با استفاده از روش ضریبهمبستگی پیرسون، بین اکثر مؤلفه های فرهنگ خودباوری و ایجاد کسب و کار رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.نتایج تحلیل توصیفی نشان داد فرهنگ خود باوری دربین جوانان استان هرمزگان از حد متوسط بالاتر می باشد ایننشان دهند رغبت و و اعتماد بنفس بالای جوانان می باشد که نیازمند توجه سیاست گذاران امر به این بخش می باشد.

کلمات کلیدی:
خودباوری، فرهنگ، کسب و کار، کار آفرینی، سازمان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MTNT01-MTNT01_043.html