CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی ارتباط بین صرفه اقتصادی و جریان نقد آزاد در شرکت های خصوصیاز دیدگاه مدیران مالی شهرستان ایلام

عنوان مقاله: بررسی ارتباط بین صرفه اقتصادی و جریان نقد آزاد در شرکت های خصوصیاز دیدگاه مدیران مالی شهرستان ایلام
شناسه (COI) مقاله: NAMA01_076
منتشر شده در همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی نیازی - کارشناسی ارشد حسابداری
علی یاسینی - دکتری تخصصی مدیریت، استادیار دانشگاه ایلام
فرشته نیازی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

خلاصه مقاله:
هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین صرفه اقتصادی حسابرسی عملکرد و جریان نقد آزاد در شرکت های خصوصی دیدگاه مدیران مالیشهرستان ایلام می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری به تعداد 250نفر (از فرمول کوکران) از بین مدیران مالیشهرستان ایلام در سال 93-94مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه پژوهشگرساخت استفاده شد. سپس بااستفاده از نرم افزارهای آماری به بررسی و تحلیل داده ها پرداخته شد. در نهایت بر اساس اطلاعات حاصله از تحلیل های آماری به پرسش هایاصلی پژوهش پاسخ داده می شود. جهت آزمون فرضیه های پژوهش و برای بررسی متغیرهای پژوهش از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمنو آزمون فریدمن و برای پردازش داده های پرسشنامه از نرم افزار spssاستفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بالاترین امتیاز مربوط بهجریان نقد آزاد فعالیت شرکت های خصوصی با میانگین( m=3/47) سپس مؤلفه پیش بینی سود فعالیت شرکت های خصوصی بامیانگین(m=3/40) در اولویت دوم، مؤلفه صرفه اقتصادی فعالیت شرکت های خصوصی با میانگین( m=2/13)در اولویت آخر قرار دارد. لذابین دو متغیر صرفه اقتصادی و جریان نقد آزاد شرکت های خصوصی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

کلمات کلیدی:
صرفه اقتصادی، جریان نقد آزاد، پیش بینی سود، حسابرسی عملکرد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NAMA01-NAMA01_076.html