CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی ارتباطات اثربخش و سکوت سازمانیمطالعه موردی: سازمان آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی

عنوان مقاله: بررسی ارتباطات اثربخش و سکوت سازمانیمطالعه موردی: سازمان آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی
شناسه (COI) مقاله: NAMA01_082
منتشر شده در همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

صولت علی پزشک نیا - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری دانشگاه آزاد واحد زاهدان
نورمحمد یعقوبی - دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

خلاصه مقاله:
امروزه در بسیاری از سازمان ها شاهد امتناع کارکنان از ارائه عقیده ها و نظرات خود در مورد مشکلات سازمانی هستیم و درسازمان ها جوی به وجود آمده است که اغلب موجب میشود، کارکنان احساس کنند عقیده ی آنها باارزش نبوده و باعثمی شود که کارکنان را از صحبت کردن بازدارد. این پدیده تحت عنوان پدیده ی سکوت سازمانی به عنوان چالشی جدید برایمدیریت منابع انسانی موردبررسی قرار می گیرد. ارتباطات اثربخش جزو عوامل مؤثر در کاهش سکوت سازمانی به شمار می رود.سکوت سازمانی تأثیر انکار ناپذیری بر کاهش مشارکت کارکنان می گذارد. در پژوهش حاضر به بررسی رابطه ارتباط اثربخش وسکوت سازمانی پرداخته شده است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش 200نفر ازکارکنان سازمان آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی است که از این تعداد 127نفر بر اساس جدول مورگان، نمونه گیریشده اند .داده های لازم از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برای ارتباط اثربخشو سکوت سازمانی، به ترتیب برابر 0/822و 0/854محاسبه شد. روایی آزمون نیز به کمک روش اعتبار محتوا و با استفاده ازروشهای تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و شاخص KMO به تأیید رسید. داده های جمع آوری شده در نرم افزارهای LISREL و SPSSتجزیه وتحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد ارتباط معناداری بین ارتباط اثربخش سازمانی و سکوتسازمانی در جامعه موردبررسی وجود دارد

کلمات کلیدی:
سکوت سازمانی، ارتباطات اثربخش، سازمان آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NAMA01-NAMA01_082.html