CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله شناسایی عوامل موثر بر وفاداری کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهر مشهد

عنوان مقاله: شناسایی عوامل موثر بر وفاداری کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهر مشهد
شناسه (COI) مقاله: NAMA01_087
منتشر شده در همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

غلامعباس شکاری - عضو هئیت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری،، دانشگاه آزاد واحد مشهد
حسام ذبیحی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

خلاصه مقاله:
هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل موثر وفاداری کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهرمشهد می باشد .بدین منظور با مراجعه به تحقیقات انجام گرفته و با استفاده از پیشینه پژوهش ابعاد و مو لفه های مرتبط بامفهوم وفاداری کارکنان شناسایی شد و بر مبنای این متغییرها، پرسشنامه ای مبتنی بر 31مؤ لفه طراحیگردید و روایی آن از طریق اساتید راهنما و خبرگان این امر مورد تایید قرار گرفت . جامعه آماری پژوهشکارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهر مشهد ، می باشد . که حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 214 نفر ازکارکنان تعیین شد که نمونه ها به صورت تصادفی انتخاب شدند . برای تحلیل یافته ها، برای سوال اول پژوهشاز آزمون tاستیودنت استفاده شد که نتایج حاصل از سوال اول، حاکی از تایید این سوال و شناسایی عواملموثر بر وفاداری کارکنان می باشد و همچنین برای سوال دوم پژوهش از آزمون فریدن استفاده شده است کهترتیب این عوامل عبارتند از: « تعهد مدیران به سازمان، امنیت شغلی کارکنان، مشارکت کارکنان کمیته امداددر تصمیم گیری و آزادی اختیار، مشارکت اجتماعی کارکنان و ایجاد روابط ارگانیکی در سازمان، استفاده ازروش گسترش شغلی و چرخش شغلی که از فرسودگی شغلی جلوگیری می کند و همچنین توجه به میزانحقوق و دستمزد کارکنان با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه » می باشد (نرم افزار مورد استهاده spssنسخه 18)

کلمات کلیدی:
وفاداری کارکنان، منابع انسانی، تعهد سازمانی، سازمان جهاد کشاورزی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NAMA01-NAMA01_087.html