CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی اثر کودهای بیولوژیکو کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم برنج هاشمی

عنوان مقاله: ارزیابی اثر کودهای بیولوژیکو کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم برنج هاشمی
شناسه (COI) مقاله: NCAAGRI01_260
منتشر شده در همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت در سال ۱۳۹۰
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی قاسمی - کارشناس ارشد رشته زراعت و اصلاح نباتات -دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر
عادل رنجی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون کشاورزی -دانشگاه آزاد اسلامی،
عباس مهدیزاده - دانشجوی کارشناسی رشته مکانیزاسیون کشاورزی-مرکز آموزش کشاورزی تنکابن(
فرشید مسعودی - دانشجوی کارشناسی رشته مکانیزاسیون کشاورزی-مرکز آموزش کشاورزی تنکابن(

خلاصه مقاله:
همراه با مصرف کود نیتروژن از مهمترین (PGPR) کاربرد کودهای بیولوژیک به ویژه باکتری های محرک رشد گیاه راهبردهای تغذیه ای در مدیریت پایدار بوم نظام های کشاورزی می باشد.به منظور بررسی تاثیر مایع تلقیح باکتری و ترکیب بین آنها،به عنوان مکمل و (Azospirillum brasilense) آزوسپیریلیوم (Azotobacter paspali) ازتوباکتر آزمایشی در (oryza sativa.l) کود نیتروژن در سه سطح 90،45، 0 کیلوگرم در هکتار بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه برنج بهار سال 1388 در مزرعه موسسه تحقیقات برنج کشور)رشت(،به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و با سه تکرار انجام شد.تیمارهای مورد بررسی شامل کودهای بیولوژیک در 4 سطح،تیمار شاهد،تیمار آزوسپیریلیوم،تیمار 90 کیلوگرم در هکتار بودند . ،45 ، ازتوباکتر و تیمار ترکیب بین آزوسپیریلیوم و ازتوباکتر و کود نیتروژن در سه سطح 0 نتایج تجزیه واریانس آزمایش نشان داد که تلقیح ریشه نشاء برنج با کودهای بیولوژیک آزوسپیریلیوم و ازتوباکتر بر عملکرد دانه و تعداد دانه پر و تعداد گره و تعداد دانه کل در خوشه در سطح احتمال % 1 و % 5 معنی دار بود جدول.( 1)تاثیر سطوح کود نیتروژن هم بر تعداد دانه پر و تعداد خوشچه در خوشه و تعداد گره و تعداد دانه کل در خوشه و عملکرد دانه و در سطح احتمال % 1 معنی دار بود و اثرات متقابل کودهای بیولوژیکو کود نیتروژن هم بر تعدادگره و عملکرد دانه و در سطح % 1 معنی دار بود.نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین عملکرد دانه از تیمار کود بیولوژیک آزوسپیریلیوم همراه با 90 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار با عملکرد 4870 کیلوگرم نسبت به تیمار شاهد 2940 کیلوگرم به دست آمد.بیشترین تعداد 50 دانه نسبت به / دانه پر هم از تیمار کود بیولوژیک آزوسپیریلیوم همراه با کود نیتروژن 90 کیلوگرم در هکتار به تعداد 77 53 دانه بدست آمد .بیشترین تعداد خوشچه در خوشه هم از تیمار کود بیولوژیک آزوسپیریلیوم همراه با کود / تیمار شاهد 57 36 خوشچه در خوشه بدست آمد . / 36 خوشچه در خوشه نسبت به تیمار شاهد 5 / نیتروژن 90 کیلو گرم در هکتار به تعداد 7 بین عملکرد دانه با تعداد خوشچه در خوشه همبستگی مثبت و معنی دای در سطح احتمال یک درصد وجود بین عملکرد دانه با تعداد دانه پر همبستگی مثبت و معنی داری در سطح احتمال پنج درصد وجود (r=./ داشت (** 932 که این موضوع می تواند ناشی از مصرف کودهای بیولوژیک همراه با کود نیتروژن در تیمارها باشد.در (r=./ داشت(* 607 نتیجه به منظور افزایش تعداد دانه پر و عملکرد دانه و تعداد خوشچه در خوشه مصرف کودهای بیولوژیک همراه با کود نیتروژن قابل توصیه می باشد.

کلمات کلیدی:
برنج،کود بیولوژیک،آزوسپیریلیوم،ازتوباکتر،کود نیتروژن،عملکرد دانه،تعداد خوشچه در خوشه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NCAAGRI01-NCAAGRI01_260.html