CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله کودهای بیولوژیکو کودهای شیمیایی و کاربرد آنها در زراعت برنج رقم هاشمی

عنوان مقاله: کودهای بیولوژیکو کودهای شیمیایی و کاربرد آنها در زراعت برنج رقم هاشمی
شناسه (COI) مقاله: NCAAGRI01_261
منتشر شده در همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت در سال ۱۳۹۰
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی قاسمی - کارشناس ارشد رشته زراعت و اصلاح نباتات -دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر
عادل رنجی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون کشاورزی -دانشگاه آزاد اسلامی،
رمضان باباتبار - دانشجوی کارشناسی رشته مکانیزاسیون کشاورزی-مرکز آموزش کشاورزی تنکابن(
حامد بهرامی - دانشجوی کارشناسی رشته گیاهپزشکی-مرکز آموزش کشاورزی تنکابن(سلمانشهر)

خلاصه مقاله:
همراه با مصرف کود نیتروژن از مهمترین (PGPR) کاربرد کودهای بیولوژیک به ویژه باکتری های محرک رشد گیاه راهبردهای تغذیه ای در مدیریت پایدار بوم نظامهای کشاورزی می باشد .به منظور بررسی تأثیر مایع تلقیح باکتری از توباکتر و ترکیب بین آنها، به عنوان مکمل و کود (Azospirillom brasilense) آزوسپیریلیوم (Azotobacter Paspali) آزمایشی (oryza sativa.L) 90 کیلوگرم در هکتار بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه برنج ، 45 ، نیتروژن در سه سطح 0 در بهار سال 1388 در مزرعه موسسه تحقیقات برنج کشور) رشت (، به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با سه تکرار انجام شد .تیمارهای مورد بررسی شامل کودهای بیولوژیک در 4 سطح، تیمار شاهد، تیمار 90 کیلوگرم ، آزوسپیریلیوم، تیمار ازتوباکتر و تیمار ترکیب بین آزوسپیریلیوم و ازتوباکتر و کود نیتروژن در سه سطح 45، 0 در هکتار بودند .نتایج تجزیه واریانس آزمایش نشان داد که تلقیح ریشه نشاء برنج با کودهای بیولوژیک آزوسپیریلیوم و ازتوباکتر بر وزن هزاردانه و طول دانه و عرض دانه و درصد پوکی دانه و میزان پروتئین دانه و درصد پر بودن دانه در سطح احتمال % 1 و % 5 معنی دار بوده و برصفات شاخص برداشت و نسبت طول به عرض دانه هم غیر معنی دار بود.تأثیر سطوح کود نیتروژن هم بر وزن هزار دانه و طول دانه در سطح احتمال % 1 و % 5 معنی دار بود و اثرات متقابل کودهای بیولوژیکو کود نیتروژن هم بر وزن هزار دانه و درصد پوکی دانه و درصد پری در سطح احتمال % 1 معنی دار بود)جدول .( 1 نتایج حاصل از مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین وزن هزاردانه از تیمار کودهای بیولوژیک آزوسپیریلیوم همراه با 90 کیلوگرم 50 گرم بدست آمد) .جدول ( 2 بیشترین طول و / 13 گرم نسبت به تیمار شاهد با 25 / نیتروژن در هکتار با وزن هزار دانه 28 40 میلی / 46 و 2 / عرض دانه هم از تیمار کودهای بیولوژیک آزوسپیریلیوم همراه با 90 کیلوگرم کود نیتروژن به ترتیب 10 12 میلی متر بدست آمد .جدول .( 2) می توان اینطور اظهار داشت که با افزایش / 67 و 2 / متر نسبت به تیمار شاهد به ترتیب 9 طول و عرض دانه در این تیمار وزن هزار دانه هم افزایش داشته است .بین وزن هزار دانه با طول دانه همبستگی و معنی داری بین میزان پروتئین با طول دانه و عرض دانه هم بستگی مثبت و معنی (r = 0/ در سطح احتمال % 1 وجود داشت .(** 774 این موضوع نمی تواند ناشی از مصرف (r = 0/868**) (r = 0/ داری در سطح احتمال % 1 وجود داشت و (** 803 کودهای بیولوژیک همراه با کود نیتروژن در تیمارها باشد .در نتیجه به منظور افزایش وزن هزار دانه و درصد پوکی دانه و درصد پر دانه مصرف کودهای بیولوژیک همراه با کود نیتروژن قابل توصیه می باشد.

کلمات کلیدی:
برنج ، کود بیولوژیک ، آزوسپیریلیوم ، ازتوباکتر ، کود نیتروژن ، وزن هزار دانه و شاخصبرداشت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NCAAGRI01-NCAAGRI01_261.html