CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله شاخص های جوانه زنی جمعیت های مختلف کافوری (Camphorosma monspeliaca L.) در شرایط شور (CaCl2)

عنوان مقاله: شاخص های جوانه زنی جمعیت های مختلف کافوری (Camphorosma monspeliaca L.) در شرایط شور (CaCl2)
شناسه (COI) مقاله: NCAAGRI01_374
منتشر شده در همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت در سال ۱۳۹۰
مشخصات نویسندگان مقاله:

بهلول عباس زاده - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محمد حسن عصاره - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محمدرضا اردکانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سیدعلیرضا ولدآبادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

خلاصه مقاله:
خا کهای شور ایران حدود 15 % از کل اراضی کشاورزی را، که معادل 24 میلیون هکتار است، تشکیل می دهند بنابراین یافتن ژنوتیپ های مقاوم به شوری، راه موثری در جهت مقابله با شوری می تواند باشد. بذر اکوتیپ های کافوری جمع آوری شده از رویشگاه های اراک، همدان و شهرکرد در شرایط آزمایشگاهی بررسی گردید. این تحقیق با استفاده ازفاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل بذر 3 اکوتیپ (اراک، همدان و شهر کرد)، 400 و 500 میلی مولار از منبع کلرید ،300 ،200 ، 25 و 35 درجه سانتیگراد) و 6 سطح شوری صفر، 100 ، 3 دما ( 10بود. آزمایش در دماهای یاد شده با حداکثر نوسان 2 ± درجه سانتیگراد با 16 ساعت روشنایی و 8 (CaCl کلسیم ( 2ساعت تاریکی و با تعداد 25 عدد بذر در هر پتری انجام شد. نتایج نشان داد که اثر اکوتیپ، دما و شوری بر درصد جوانه زنی ، سرعت جوانه زنی ، طول ساقه چه، طول ریشه چه، نسبت ریشه چه به ساقه چه، شاخص بنیه بذر و شاخص جوانه زنی در سطح یک درصد معنی دار بودند. اثر متقابل اکوتیپ * دما، اکوتیپ * شوری و دما * شوری بر طول ساقه چه، طول ریشه چه و نسبت ریشه چه به ساقه چه در سطح یک درصد اختلاف آماری داشتند. اثر متقابل اکوتیپ * دما * شوری بر سرعت جوانه زنی در سطح یک درصد اختلاف آماری نشان دادند. مقایسه میانگین اکوتیپ ها نشان داد که بیشترین درصد جوانه زنی طول ساقه چه، طول ریشه چه، شاخص بنیه بذر و شاخص جوانه زنی به ترتیب با میانگین 9 مربوط به اکوتیپ شهرکرد بود. مقایسه میانگین اثر دما / 9 و 61 / 10 سانتی متر، 69 / 4/49 سانتی متر، 55 ،%1/21 ،%60/09 1 بذر در / 58 %)، سرعت جوانه زنی ( 26 / بر خصوصیات جوانه زنی نشان داد که بیشترین درصد جوانه زنی ( 7 (b (عامل P 9) مربوط به دمای / روز) و شاخص جوانه زنی ( 39 oCP بر خصوصیات (CaCl 25 بود. مقایسه میانگین اثر شوری ( 2وانه زنی نشان داد که بیشترین درصد جوانه زنی و شاخص جوانه زنی را تیمار شاهد و 100 میلی مولار داشتند، نتایج،(r= 0/ طول ساقه چه (** 83 ، ،(r= 0/ حاصل از همبستگی صفات نشان داد که درصد جوانه زنی با سرعت جوانه زنی(* 42همبستگی مثبت معنی دار و با نسبت ریشه چه به ساقه چه (r= 0/ و شاخص بنیه بذر ( ** 91 (r= 0/ طول ریشه چه (** 54 همبستگی منفی معنی دار داشت.

کلمات کلیدی:
کافوری، شوری CaCl2 ، جوانه زنی، جمعیت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NCAAGRI01-NCAAGRI01_374.html