CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی مقایسه فنی- اقتصادی عملکرد کمباین های جدید گندم با کمباین های رایج به منظور اصلاح و بهینه سازی آنها

عنوان مقاله: ارزیابی مقایسه فنی- اقتصادی عملکرد کمباین های جدید گندم با کمباین های رایج به منظور اصلاح و بهینه سازی آنها
شناسه (COI) مقاله: NCAMEM07_082
منتشر شده در هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون در سال ۱۳۹۱
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدرضا مستوفی سرکاری - اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
هرمز اسدی - عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
محمد شاکر - اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
ابراهیم زارع - اعضای هیئت علمی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز تحقیقات کشاورزی استان فارس

خلاصه مقاله:
گندم مهمترین ماده غذایی در الگوی مصرف خوراک کشور است. بطوریکه بیش از 50 درصد انرزی هر فرد در ایران از نان تامین می شود. با کاهش ضایعات گندم در مرحله برداشت، امکان افزایش قابل توجه در تولید مزارع کشور وجود دارد. افت کمباین در کشورهای توسعه یافته حدود 2 تا 3 درصد است در حالی در کشور ما در بعضی نقاط ، افت به 20 درصد هم می رسد. با توجه به اهمیت و نقش غلات در تامین مواد غذایی مردم و اینکه ماکزیمم افت د رهد یا دماغه کمباین وجود دارد، لذا لازم است مقدار دقیق افت و علل آن مشخص شده تا نسبت به کاهش آن از طریق اصلاح و بهینه سازی کمباین ها اقدام لازم صورت پذیرد. دراین تحقیق تاثیر نوع کمباین و سرعت دورانی استوانه کوبنده بر افت و ضایعات گندم در حین برداشت، بررسی شد. از طرح آمری کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سه استان تهران (کرج)، خراسان رضوی (مشهد) و فارس (شیراز) و از آزمون دانکن ، برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شده است. نوع کمباین در چهار سطح : کمباین کلاس، کمباین جاندیر 955، کمباین جاندیر 1165 و کمباین نیو هلند، به عنوان کرت اصلی و سرعت دورانی استوانه کوبنده در سه سطح : 650 و 750 و 850 دور در دقیقه به عنوان کرت فرعی انتخاب شد. آزایش در مزرعه زراعین گندم اجرا شد. در هر تیمار فاکتورهای فنی و اقتصادی اندازه گیری شده مورد ارزیابی قرار گرفتند: 1- تلفات قبل از برداشت (طبیعی) 2- تلفات شانه برش 3- تلفات واحد کوبنده 4- تلفات واحد جداکننده و تمیز کننده 5- سرعت پیشروی و ظرفیت مزرعه کمباین 6- بازده مزرعه ای 7- سرعت دورانی سیلندر کوبنده 8- سرعت کوبنده 9- رطوبت دانه 10-ارتفاع شانه برش د رزمان برداشت. نتایج تجزیه مرکب دو سال اجرای پروژه در استان تهران (کرج) نشان داد کمباین نیو هلند TC56 با کمترین افت کلی و بالاترین ظرفیت کمباینی به ترتیب برابر با 1/98% و 5/18 تن بر ساعت در گروه معنی داری a قرار گرفت.کمباین JD 955 با 2/15% کمترین افت کلی کمباسن در گروه a معنی داری قرار گرفته ولی ظرفیت کمباینی 2/35 تن بر ساعت در گروه c معنی داری قرار دارد. کمباین 1165 JD با 4/30% افت کلی و ظرفیت کمباینی 3/89 تن بر ساعت در گروه معنی داری b قرار گرفت. کمباین 68 CLASS با 4/12% افت کلی و ظرفیت کمباینی 3/69 تن بر ساعت د رگروه معنی داری b قرار دارد. راهکارهای اصلاح و بهینه سازی کمباین های مورد آزمایش به شرح زیر ارائه می شود: یکنواختی ارتفاع برش،تنظیم سرعت چرخ فلک با سرعت پیشروی، - استفاده از عرض برش مفید، - استفاده از سرعت مناسب کوبنده، - انتخاب سرعت پیشروی مناسب متناسب با تراکم محصول.نتایج تجزیه و تحلیل اقتصادی پروژه نشان داد در شرایط میانگین برداشت تیمار کمباین جاندیر 955 نسبت به سایر تیمارهای دارای سود بیشتر و هزینه کمتر است. نرخ بازده نهایی جایگزین کاربد تیمار کمباین 955 توسط سایر تیمار ها بالاتر از 73/9% بوده که بیشتر از نرخ جایگزینی سایر تیمارها بجای یکدیگر است. در شرایط حداکثر برداشت تیمار کمباین نیو هلند نسبت به سایر تیمارها دارای سود بیشتری بوده است. نرخ بازده نهایی جایگزینی کاربرد تیمار کمباین نیوهلند توسط سایر تیمارها بالاتر از 79/2% محاسبه شد. در مقایسه هزینه و منافع اجتماعی حاصله از کاربرد تیمارها، در شرایط میانگین برداشت تیمار کمباین سهند اس 68 نسبت به سایر تیمارها دارای سود بیشتری است. در شرایط حداکثر برداشت تیمار کمباین نیوهلند نسبت به سایر تیمارها دارای سود بیشتر و هزینه کمتری بوده است. نرخ بازده نهایی جایگزینی کاربرد تیمار کمباین نیو هلند توسط سایر تیمارها بالاتر ار 358/2% بر آورد شد. نتایج اجرای طرح در دو سال متوالی در استان خراسان رضوی (مشهد) حکایت از آن داشت که از نظر تلفات انتهای کمباین، کمباین نیو هلند بهترین وضعیت را دارا بود اما در سال دوم کمباین های جاندیر 955و 1165 در یک گروه قرار گرفت. کمباین کلاس S68 (سهند) در هر دو سال دارای تلفات بیشتری بود. ظرفیت مزرعه ای مباین نیو هلند بیشتر از سایر کمباینها بوده و در مجموع بین وضعیت دانه داخل مخزن در کمباین های مختلف تفاوت معنی داری مشاهده نشد از نظر تلفات در سرعت های دورانی مختلف کوبنده، در هیچ یک از دو سال تفاوت معنی داری مشاهده نشد. این مسئله با توجه به اینکه طرح در مزارع مختلف و شرایط متفاوتی اجرا شده است قابل توجیه است. نتایج ارزیابی اقتصادی پروژه نشان داد که تمام کمباینها دارای نرخ بازده سرمایه گذاری مثبت و قابل قبول هستند. در زیر سطح برداشت سالانه 500 هکتار بهریتن گزینه برای کمباین داران، کمباین جاندیر و بهترین گزینه از جهت منافع اجتماعی کمباین سهند است. اما اگر امکان افزایش برداشت تا حداکثر میزان ظرفیت کمباینها فراهم باشد گزینه کمباین نیو هلند از نظر کمباین داران و منافع جامعه برترین تیمار است. نتایج تجزیه و تحلیل مرکب داده های در دو سال اجرای پروژه در استان فارس (شیراز) نشان داد که کمباین کلاس از ظرفیت مزرعه ای بالاتری نسبت به بقیه کمباین های مورد ارزیابی برخوردار بود. همچنین مشخص گردید که کمباین کلاس از نظر تلفات کیفی نسبت به بقیه کمباین ها دارای کمترین مقدار بود. از نظر تلفات کلی، کمباین نیو هلند کمترین مقدار را نسبت به بقیه تیمارها دارا بود. ضمنا مناسبترین سرعت دورانی استوانه کوبنده جهت کمباین های مورد ارزیابی، سرعت 750 دور در دقیقه تعیین گردید. جمع بندی نتایج ارزیابی اقتصادی نشان داد که منافع کمباین داران با تغییر نوع کمباین از جاندیر 955 به کمباین های جدید افزایش می یابد. ولی استافاده از کمباین های جدید موجب وارد شدن زیان به زارعین شده است. همچنیننشان داد که کمباین جاندیر 955 به دلیل منفی شدن سود قابل توصیه نیست و سرمایه گذاری در کمباین کلاس نسبت به کمباین نیو هلند اقتصادی تر می باشد.

کلمات کلیدی:
تلفات کمباینی، سرعت کوبنده، سرمایه گذاری، کمباین غلات، منافع اقتصادی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NCAMEM07-NCAMEM07_082.html