CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تحلیل تأثیر رشد جمعیت و تورم بر رشد اقتصادی در کشورهای گروه D8

عنوان مقاله: تحلیل تأثیر رشد جمعیت و تورم بر رشد اقتصادی در کشورهای گروه D8
شناسه (COI) مقاله: NCFPIE01_003
منتشر شده در اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران با رویکرد حمایت از تولید ملی در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

آتنا اشرفی - کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
ابوالفضل یحیی آبادی - استادیار دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه آزاد خمینی شهر
سعید صمدی - استادیار دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان

خلاصه مقاله:
رابطهی بین رشد جمعیت و رشد اقتصادی تا مدتها از لحاظ نظری و تجربی توسط اقتصاددانان مختلف، تجزیه و تحلیل شده است. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که رشد سریع جمعیت مانع رشد اقتصادی است درحالی که برخی دیگر اعتقاد دارند کهرشد جمعیت باعث رشد اقتصادی است. از طرف دیگر وجود تورم بالا، هزینههای زندگی را افزایش داده و لذا تشکیل سرمایهی فیزیکی و انسانی را تحتالشعاع قرار میدهد و از این طریق رشد اقتصادی را متأثر میسازد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیررشد جمعیت و تورم بر رشد اقتصادی در کشورهای گروه D8 صورت گرفته است. روش تحقیق در این مطالعه استفاده از دادههای تابلویی در دورهی زمانی 2010-1990 و با استفاده از دادههای سالانه میباشد. برای اندازهگیری رشد اقتصادی از شاخص تولیدناخالص داخلی استفاده شده است. نتایج، حاکی از این است که رشد جمعیت از لحاظ آماری دارای اثرگذاری منفی و معنادار و توان دوم رشد جمعیت از لحاظ آماری دارای اثر گذاری مثبت و معنادار بر شاخص تولید ناخالص داخلی میباشد. با توجه به ایننتایج، مهمترین پیشنهاد عدم هراس از سیاستهای افزایش جمعیت میباشد، هرچند در این زمینه توجه به افزایش سرمایهگذاری، توسعهی زیرساختها و توجه به مزیتها لازم و ضروری است. همچنین با توجه به اینکه طی دورهی مورد بررسی از نظر آماری اثر تورم بر شاخص تولید ناخالص داخلی منفی و معنادار می باشد، لذا اجرای سیاستهای کنترل تورم جهت رشد اقتصادیکشورهای D8 ، لازم و ضروری به نظر میرسد

کلمات کلیدی:
رشد جمعیت، تورم، رشد اقتصادی، شاخص تولید ناخالص داخلی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NCFPIE01-NCFPIE01_003.html