CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اثر سه رژیم غذایی روی برخی از شاخصهای زیسنی حشرات کامل شب پره ی مدیترانه ای آرد (Anagasta kuehniella (Zeller) (Lep., Pyralidae، در شرایط آزمایشگاهی

عنوان مقاله: اثر سه رژیم غذایی روی برخی از شاخصهای زیسنی حشرات کامل شب پره ی مدیترانه ای آرد (Anagasta kuehniella (Zeller) (Lep., Pyralidae، در شرایط آزمایشگاهی
شناسه (COI) مقاله: NCPDA01_0181
منتشر شده در همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

زینب مخدوم - گروه گیاه پزشکی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگلن
محمدحسن سرایلو - گروه گیاه پزشکی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگلن
محسن یزدانیان - گروه گیاه پزشکی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگلن

خلاصه مقاله:
در حال حاضر یکی از مباحث مهم علم گیاهپزشکی، مبحث مدیریت آفات میباشد و در این راستا، بیشک مهار زیستی و به کارگیری عوامل زندهی طبیعی در برنامههای مدیریت آفات در اولویت قرار دارد. اخیرا از شبپرهی مدیترانه ای آرد، Anagasta kuehniella به عنوان یک میزبان جایگزین در پرورش و تکثیر آزمایشگاهی دشمنان طبیعی آفات در سطح وسیع استفاده می شود. به منظور یافتن راهکارهای اقتصادی تر در جهت تولید انبوه دشمنان طبیعی، در این پژوهش، اثر تغذیه ی حشرات کامل این شب پره از ترکیبات قندی روی نشوونما و تولیدمثل آن مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی در غالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار (آب مقطر به عنوان شاهد، فروکتوز و ساکاروز در غلظت 20 % ) و 12 تکرار انجام گرفت. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار SAS و آزمون LSD در سطوح احتمال یک و پنج درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که کم ترین میانگین طول عمر حشرات کامل نر و ماده در تیمار شاهد به ترتیب 0.46±13.66 و 0.51±8.33 روز بر آورد شد. بیش ترین طول عمر حشرات کامل در تیمار ساکاروز به دست آمد که مقادیر آن برای حشرات نر و ماده به ترتیب 0.62±19.33 و 0.03±14.58 روز محاسبه گردید. بیش ترین میانگین تخم های گذاری شده (27.47±502.25 عدد) با تغذیه از ساکارز و سپس فروکتوز (19.56±405.75 عدد) و کم ترین آن (19.21±333.5 عدد) با تغذیه از آب مقطر به دست آمد که از نظر آماری بین تیمارهای شاهد و فروکتوز اختلاف معنی دار وجود نداشت. بیش ترین درصد تفریخ تخم ها (1.79±89.75) در تیمار ساکارز و سپس (0.76±87.75) در تیمار فروکتوز محاسبه گردید و کم ترین درصد (3.16±74.4) در تیمار آب مقطر مشاهده شد، که از نظر آماری ساکاروز و فروکتوز در یک گروه قرار گرفتند. با توجه به نتایج به دست آمده، می توان از ساکارز در پرورش انبوه و تولید بیشتر تخم شب پره ی مدیترانه ای آرد در اینسکتاریم ها استفاده کرد.

کلمات کلیدی:
شب پره ی مدیترانه ای آرد، فروکتوز، ساکارز، مهار زیستی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NCPDA01-NCPDA01_0181.html