CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی اثر تغذیه ای چند ترکیب قندی بر نشوو نما و تولید مثل حشرات کامل شب پرهی مدیترانه ای آرد (Anagasta kuehniella (Zeller) (Lep., Pyralidae در شرایط آزمایشگاهی

عنوان مقاله: بررسی اثر تغذیه ای چند ترکیب قندی بر نشوو نما و تولید مثل حشرات کامل شب پرهی مدیترانه ای آرد (Anagasta kuehniella (Zeller) (Lep., Pyralidae در شرایط آزمایشگاهی
شناسه (COI) مقاله: NCPDA01_0182
منتشر شده در همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

زینب مخدوم - گروه گیاه پزشکی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگلن
محمدحسن سرایلو - گروه گیاه پزشکی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگلن
محسن یزدانیان - گروه گیاه پزشکی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگلن

خلاصه مقاله:
شب پره ی مدیترانه ای آرد، (Anagasta kuehniella (Zeller یک آفت انباری شناخته شده می باشد که بیش تر به عنوان میزبان واسط (جایگزین) برای پرورش و تکثیر دشمنان طبیعی آفات به منظور مهار زیستی آن ها استفاده می شود. با توجه به این که یکی از ضرورت های اساسی در بسیاری از سامانه های پرورشی شب پره ی مدیترانه ای، تولید اقتصادی مقادیر زیاد تخم با کیفیت بالا می باشد، لذا در این پژوهش تلاتش شد تا تاثیر تغذیه ای گلوکز و مالتوز در غلظت 50 % و آب مقطر(شاهد) بر نشوونما و تولید مثل این حشره در شرایط آزمایشگاهی (دمای 2±25 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) مورد مطالعه قرار گیرد. این بررسی در غالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار در 12 تکرار انجام گرفت. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار SAS و آزمون LSD در سطوح احتمال یک و پنج درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بی شترین میانگین طول عمر حشرات کامل نر و ماده به ترتیب 0.46±16.75 و 1.17±14.08 روز بو د که به ترتیب در تیمار های مالتوز و گلوکز مشاهده شد. کوتاه ترین طول عمر حشرات کامل در تیمار شاهد به دست آمد که مقادیر آن برای حشرات نر و ماده به ترتیب 0.46±12.66 و 8.33±0.51 روز محاسبه گردید. بیش ترین میانگین تخم ریزی (32.36±661.08 عدد) در تیمار گلوکز و سپس در مالتوز با (37.83±418.08) عدد مشاهده شد، و کم ترین میانگین نخم ریزی (19.21±333.5 عدد) در تیمار شاهد مشاهده گردید. بیش ترین درصد تفریخ تخم ها (2.86±81.66) با تغذیه از مالتوز تعلق داشت که با تیمارهای گلوکز و شاهد اختلاف معنی دار نداشت. بنابراین به منظور افزایش بازدهی پرورش انبوه و تولید بیشتر تخم شبپرهی مدیترانهای آرددر اینسکتاریوم ها، توصیه می شود که از ترکیبات قندی گلوکز و مالتوز استفاده گردد.

کلمات کلیدی:
شب پره ی مدیترانه ای آرد، گلوکز، مالتوز، مهار زیستی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NCPDA01-NCPDA01_0182.html