CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد و اجزای عملکرد در برخی ژنوتیپ های گلرنگ بومی ایران در شرایط آب و هوایی فسا

عنوان مقاله: بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد و اجزای عملکرد در برخی ژنوتیپ های گلرنگ بومی ایران در شرایط آب و هوایی فسا
شناسه (COI) مقاله: NCPDA01_0497
منتشر شده در همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

روح الله نیک فکر -
علی معین جهرمی -

خلاصه مقاله:
به منظور بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد و اجزای عملکرد در برخی لاینهای اصلاحی گلرنگ (.Carthamus tinctorius L)، این آزمایش در سال زراعی 91-1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه پیامنور واقع در دانشگاه پیامنور مرکز فسا در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. صفات مورد بررسی در این پژوهش شامل ارتفاع بوته، تعداد انشعاب اصلی در بوته، عملکرد دانه در واحد سطح، تعداد غوزه در بوته، تعداد دانه در غوزه، وزن هزاردانه و درصد روغن دانه بوده اند. تعداد شانزده ژنوتیپ گلرنگ در این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که بین ژنوتیپ های مورد مطالعه برای کلیه صفات ارزیابی شده اختلاف معنی دار وجود داشت. در این مطالعه عملکرد ژنوتیپ های مورد مطالعه بین 2250/7 تا 3531/3 کیلوگرم در هکتار متغیر بود که به ترتیب به ژنوتیپ های K12 و H27 تعلق داشت. دامنه تغییرات ارتفاع بوته، غوزه در بوته، دانه در غوزه، وزن 1000 دانه، به ترتیب (105/2 تا 126/8 سانتی متر)، (18 تا 36 عدد)، (27/43 تا 48/97 عدد)، (24/63 تا 33/26 گرم) بود. برای تمام صفات وراثت پذیری عمومی بالا بود و اختلاف کمی بین ضرایب تنوع فنوتیپی و ژنتیکی صفات وجود داشت. بیشترین و کمترین ضریب تنوع فنوتیپی و ژنتیکی به ترتیب برای تعداد غوزه در بوته (26/63 و 25/97) و درصد روغن دانه (5/53 و 4/36) بدست آمد.

کلمات کلیدی:
گلرنگ، اجزای عملکرد، تنوع ژنتیکی، وراثت پذیری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NCPDA01-NCPDA01_0497.html