CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی میزان زنده مانی کالوس های حاصل از ریزنمونه بذری ارقام پنبه در شرایط کشت بافت

عنوان مقاله: بررسی میزان زنده مانی کالوس های حاصل از ریزنمونه بذری ارقام پنبه در شرایط کشت بافت
شناسه (COI) مقاله: NCPDA01_0511
منتشر شده در همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

خجسته مهدویان - دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
کمال قاسمی بزدی - عضو هیاًت علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور، گرگان

خلاصه مقاله:
از آنجایی که پنبه گیاهی سخت باززا محسوب می شود، موارد متعددی را در کشت بافت این گیاه باید منظور داشت. از مهمترین عوامل مؤثر بر کارایی کشت بافت در این گیاه می توان به نوع تکنیک کشت بافت، نوع رقم، منبع تهیه ریزنمونه، محیط کشت، انواع و ترکیبات مختلف هورمونها یا تنظیم کنندههای رشد گیاهی، دما، رطوبت و غیره نام برد. از این رو در این تحقیق، میزان زندهمانی کالوس های حاصل از بذور برخی ارقام پنبه با یکدیگر مقایسه شدند. ابتدا بذور ارقام پنبه بومی هاشم آباد، گلستان و سپید پس از ضدعفونی با هیپوکلریت سدیم بر روی محیط کشت مایع قرار گرفتند و پس از متورم شدن بذر بعد از گذشت دو روز با شکافتن پوسته بذر جنین جدا گردید و باقی مانده بذر نیز به قطعاتی تقسیم شد و ریزنمونه ها بر روی محیط کشت های همراه با غلظت های مختلف هورمونی NAA, 2,4-D و BAP قرار گرفتند و در اتاقک رشد با دمای 2±25 درجه و دوره نوری 8/16 ساعت روشنایی/تاریکی منتقل شدند و به طور روزانه مورد بررسی قرار گرفتند. داده های حاصل شده در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تکرار آنالیز گردیدند.نتایج آنالیز واریانس اختلاف معنی داری را در سطح یک درصد برای رقم و غلظت های مختلف هورمونی محیط کشت نشان داد. بر اساس نتایج مقایسه میانگین داده ها با استفاده از آزمون LSD از لحاظ میزان کالوس دهی، رقم بومی هاشم آباد با 72 درصد، بیشترین میزان را به خود اختصاص داد، ولی از لحاظ میزان زنده مانی کالوس ها، بیشترین درصد مربوط به رقم گلستان با 68 درصد بود. از میان ترکیبات مختلف هورمونی نیز تیمارهای دو میلی گرم بر لیتر BAP و همچنین 0/5 میلی گرم بر لیتر 2,4-D به ترتیب با 93 و 84 درصد زنده مانی کالوس ها را به همراه داشتند. بر اساس نتایج اثرات متقابل میانگین، ریزنمونه های ارقام بومی هاشم آباد و سپید بر روی محیط کشت های حاوی غلظت های دو میلی گرم بر لیتر BAP به همراه غلظت های 2و 4 میلی گرم بر لیتر NAA؛ 100 درصد زنده مانی داشتند.

کلمات کلیدی:
کشت بافت، هورمون، زنده مانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NCPDA01-NCPDA01_0511.html