CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله سنجش رابطه استرس شغلی با بهره وری کارکنان شهرک صنعتی چمستان

عنوان مقاله: سنجش رابطه استرس شغلی با بهره وری کارکنان شهرک صنعتی چمستان
شناسه (COI) مقاله: NDMCONFT06_269
منتشر شده در ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

سعید معیری - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری،دانشگاه آزاد اسلامی واحدنور
علی فلاح - عضو هیات علمی گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

خلاصه مقاله:
هدف از این مطالعه بررسی رابطه مدیریت استرس و بهره وری کارکنان شهرک صنعتی چمستان واقع در استان مازندران است.بخش صنعت یکی از بخش های مهم کشور بشمار می رود و با در نظر داشتن این امر که در این بخش کارکنان زیادی فعالیت دارند، توجه به عوامل موثر بر بهره وری و عملکرد آنها از بدیهیات است. یکی از عوامل اثرگذار بر عملکرد و بهره وری کارکنان؛ استرس می باشد. بنابراین باید در زمینه مدیریت این فاکتور زیان بخش اقداماتی صورت پذیرد. مبانی نظری در زمینه بهره وری نیروی انسانی از مدل بهره وری هرسی و گلد اسمیت و مبانی نظری در زمینه مدیریت استرس از چارچوب رفتارهای مثبت مدیریتی جهت مقابله با استرس دونالدسون و همکاران (2011 (اتخاذ گردیده است. پژوهش حاضر از نظر دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی محسوب می گردد. از نظر هدف؛ پژوهش حاضر کاربردی است. روش تحقیق به لحاظ جمع آوری داده ها، میدانی است و از سه پرسشنامه اطلاعات زمینه ای، بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت و مدیریت استرس دونالدسون و همکاران(2011 (بهره گیری شده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران ارشد، میانی و عملیاتی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی چمستان که تعداد کارکنان شاغل در آنها تا پایان 1394 بیش از 50 نفر بوده است تشکیل می دهد که حجم آن 800 نفر بود. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 150 نفر تعیین شد و در نهایت با استفاده از روش نمونه گیری گروهی؛ حجم نمونه در هر طبقه تعیین گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از روشهای آماری توصیفی و استنباطی بهره گیری شد. به منظور آزمون فرضیات پژوهش از آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون ، آزمون t برای نمونه های مستقل و آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 16 SPSS استفاده شد. نتیجه حاصل از آزمون فرض اصلی حکایت از این امر داشت که بین مدیریت استرس (001/0=P (و بهره وری کارکنان شهرک صنعتی مذکور رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون هشت فرضیه فرعی حکایت از این امر داشتند که بین چهار شاخص مدیریت استرس از جانب مدیران یعنی: احترام و مسیولیت پذیری (005/0=P ، (مدیریت و ابلاغ کار موجود و آتی (002/0=P ،(مدیریت کارکنان در گروه (01/0=P (و استدلال و مدیریت وضعیت های مشکل (004/0=P (و بهره وری کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. سطح بهره وری کارکنان و مدیریت استرس آنان از دیدگاه مدیران زن و مرد در جامعه آماری تفاوت معناداری ندارد. سطح بهره وری کارکنان و مدیریت استرس آنان در جامعه آماری تحت تاثیر متغیرهای زمینه ای (سن، میزان تحصیلات، عنوان شغلی، سابقه خدمت و وضعیت استخدامی) مدیران نیست. پیشنهادات: پیشنهاد می شود ارتقاء سطح احترام و مسیولیت پذیری مدیران، سطح مدیریت و ابلاغ کار موجود و آتی از جانب مدیران، ارتقاءمدیریت کارکنان در گروه و استدلال و مدیریت وضعیت های مشکل از جانب مدیران در زمره اهداف مهم سازمان قرار گیرد.

کلمات کلیدی:
بهره وری، مدیریت استرس، احترام و مسیولیت پذیری، مدیریت و ابلاغ کار موجود و آتی، مدیریت کارکنان در گروه، استدلال و مدیریت وضعیت های مشکل

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NDMCONFT06-NDMCONFT06_269.html